การวางแผนและการจัดการประชุม

Convention Planning and Management

1. ทราบความหมายและความสำคัญของการอบรมและการประชุม นำไปสู่การพัฒนาในสายงาน
2. ทราบกระบวนการฝึกอบรม/ประชุม
3. เข้าใจและสามารถเขียนโครงการฝึกอบรม/ประชุม รวมถึงการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
4. มีทักษะในการจัดฝึกอบรม/ประชุม
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการเขียนโครงการ การฝึกทักษะการวางแผน การจัดประชุม และโครงการฝึกอบรม รู้จักการเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การจัดห้องและสถานที่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่เหมาะสม การผลิตสื่อและเอกสารประกอบการอบรม/ประชุม ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สามารถประเมินผลการจัดอบรม/ประชุม และนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงให้ดีขึ้น
       บทบาทและคุณสมบัติของผู้วางแผนการประชุม ประเภทและลักษณะลูกค้าที่จัดการประชุมและสัมมนา ประเภทของการประชุม ลำดับการวางแผนการประชุม การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกสถานที่ การเจรจา การออกแบบโปรแกรม การจัดทำงบประมาณ สัญญา การลงทะเบียน การขนส่งในสถานที่ทำงาน การประเมินหลังเหตุการณ์        
       Roles and qualification of convention planners; types and characteristics of customers who host conventions and seminars; convention types; sequences of convention planning; objective determination; location; negotiation; program designs; budgeting; contracts; registration; transportation; workplace; evaluating after events
1 ชม./สัปดาห์ (ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย)
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
(3) มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- ให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการอภิปรายระดมสมอง
- ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
- พฤติกรรมการเข้าเรียน สม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
- การส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
- การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
- การบรรยายเนื้อหา แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน
- รวมกลุ่มอภิปรายและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
- ศึกษาความรู้จากสื่อประกอบการสอน เช่น จากเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ
- การฝึกปฏิบัติจริง
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
- การจัดฝึกอบรม/ประชุม
- การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
(2) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
(3) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
- การมอบหมายงานกลุ่มการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุม
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
- ผลการประเมินจากการจัดฝึกอบรม/ประชุม
(1) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคม
- จัดกิจกรรมแบบกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่ม
- นำเสนอรายงาน
- การจัดกิจกรรมกลุ่ม
- รายงานการจัดกิจกรรมกลุ่ม
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานให้กับนักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ในเรื่องของการเขียนโครงการ
- ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
- การนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การปฏิบัติการจัดโครงการฝึกอบรม/การจัดประชุม
- การนำเสนอผลงาน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA340 การวางแผนและการจัดการประชุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ตลอดภาคการศึกษา (บทที่ 1-7) งานมอบหมาย การทำกิจกรรมในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 1 - 8 30%
2 ตลอดภาคการศึกษา การสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 15%
3 ตลอดภาคการศึกษา การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 15%
4 ตลอดภาคการศึกษา - งานมอบหมายที่กำหนด การจัดโครงการอบรม/การจัดประชุม - การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำร่วมกับคณะ หลักสูตร สโมสรนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมจัด หรือเป็นผู้เข้าร่วม สัปดาห์ที่ 10 - 16 30%
5 ตลอดภาคการศึกษา -การเข้าชั้นเรียน -ความรับผิดชอบ -พฤติกรรมที่แสดงออก ความใส่ใจ -การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมอบหมายให้เข้าร่วมโดยมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เพ็ชรี รูปะวิเชตร์. (2554). เทคนิคการจัดฝึกอบรมและการประชุม. สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิซซิ่ง: เชียงใหม่.
- รวรรธน์ ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. สำนักพิมพ์ เดอะ บุ๊คส์ พลัส พับลิชชิง: กรุงเทพมหานคร.
ไม่มี
- เอกสารประกอบการสอนและเว็บไซต์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง รายวิชาการวางแผนและการจัดประชุม
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
- ประเมินจากการปฏิบัติการจัดโครงการฝึกอบรม
- ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
- ปรับหน่วยเรียน/บทเรียน รายสัปดาห์ อยู่เสมอ โดยเน้นกรณีศึกษาวิเคราะห์ ให้นักศึกษาสามารถถกประเด็นวิเคราะห์ได้ โดยมีการอัพเดตให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- นำผลการประเมินผู้สอนของผู้เรียนมาปรับแผนการสอน
- ในระหว่างการเรียนการสอนมีการนำเสนองานทั้งในลักษณะเดี่ยวและกลุ่ม โดยตรวจสอบพัฒนาการของนักศึกษารายบุคคลจากนั้นแก้ไขโดยการอธิบาย และทำความเข้าใจ แนะนำ และชื่นชม กับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนที่มอบหมายให้ทำรายสัปดาห์ และคะแนนสอบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน
- มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี หรือตามที่หัวหน้าหลักสูตรได้แนะนำ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินการเรียนการสอนอของนักศึกษา
- เพิ่ม หรือ ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร โดยมีการสลับผู้สอนตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร