เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ

Selection Topic in Food Business and Nutrition

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95&rlz=1C1CHBF_enTH1036TH1036&oq=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAY4wIYgAQyCggAEAAY4wIYgAQyBwgBEC4YgAQyBggCEEUYOTIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIGCAYQABgeMggIBxAAGAUYHqgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95&sca_esv=593550280&rlz=1C1CHBF_enTH1036TH1036&sxsrf=AM9HkKkcBafP3PvupOKEiemZA1bd4GuTow%3A1703495234510&ei=QkaJZZ3aHrGQ4-EP0oiwiAI&oq=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD-C4reC4suC4q-C4suC4oyoCCAAyChAjGIAEGIoFGCcyChAjGIAEGIoFGCcyChAjGIAEGIoFGCcyDRAAGIAEGIoFGEMYsQMyCxAAGIAEGLEDGIMBMgsQABiABBixAxiDATIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYsQNIiSVQAFjRFnABeAGQAQCYAW2gAeoEqgEDMy4zuAEByAEA-AEBwgIOEAAYgAQYigUYsQMYgwHCAgoQABiABBiKBRhDwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGIoFGLED4gMEGAAgQYgGAQ&sclient=gws-wiz-serp