ฝึกงาน 1

Work Practice 1

1.เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 2.สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด ความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 3.มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับ
เพื่อให้สอดคล้องในการบูรณการการเรียนการสอนและตรงกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม และมีการปรับปรุงเนื้อหา สไลด์การสอนเพิ่มเติมเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ สภาพการณ์ในปัจจุบัน
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพ ในระดับเทคนิคโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 1.1.1ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 1.1.2มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม 1.1.4เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 1.2.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 1.2.3ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 1.3.2   พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 1.3.3   การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิศวกรรม 2.1.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา นำไปประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 การบรรยาย ถาม- ตอบ เกี่ยวหัวข้อการเรียนรู้    2.2.2 มอบหมายงานตามใบงาน พร้อมสาธิต
2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบย่อย 2.3.2  พิจารณาและประเมินจากงานที่มอบหมาย ตามใบงานที่กำหนด
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติงานจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
3.2.1 การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานตามที่กำหนดให้ในใบปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานในโรงงานฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย
3.3.1 ประเมินผลจากผลงานของชิ้นงานที่มอบหมายในแต่ละใบงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ตามใบงานที่กำหนดให้
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4.3.2 ประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.2 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ จากการปฏิบัติงานจริง
5.3.1 ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.2 มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 สาธิตการปฏิบัติงาน ตามใบงาน
6.3.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึกคะแนน 6.3.2 พิจารณาผลงานการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-17 ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานตามใบงานที่กำหนด การส่งงานตามที่มอบหมาย การนำเสนอผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 90%
2 1-17 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Industrial Work Study การศึกษางานอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสอน และใบงาน การฝึกงานในโรงงาน (Workshop Practices) เรียบเรียงโดย อาจารย์เฉลิม ยาวิลาศ และอาจารย์ทวีศักดิ์  มหาวรรณ์
เอกสารประกอบการสอน และใบงาน การฝึกงานในโรงงาน (Workshop Practices) เรียบเรียงโดย อาจารย์เฉลิม ยาวิลาศ และอาจารย์ทวีศักดิ์  มหาวรรณ์
งานศึกษา ( Work Study )
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ประเมินผลสำฤทธิ์การเรียนรู้จากการประเมินผลของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้              4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร              4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 อาจารย์นิเทศก์  อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานวิชาชีพ ประมวลผลการฝึกงานวิชาชีพ จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา  พนักงานพี่เลี้ยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ