การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

Small Business Management

1. รู้ความสำคัญและรูปแบบของการทำธุรกิจขนาดย่อม
2. เข้าใจวิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 
3. รู้แผนการบริหารจัดการซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจขนาดย่อม 
4. รู้ถึงวิธีการจัดทำแผนธุรกิจ
ศึกษาการวางแผนทางธุรกิจ การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเอื้อต่อการวางแผนทางการตลาด การจัดการผลิต การจัดหาเงินทุนบุคลากร และวิธีการแสวงหาแหล่งข้อมูล รายละเอียดทางด้านกฎหมาย ปัญหาข้อจำกัดของรัฐ ซึ่งมีผลต่อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต และศึกษารูปแบบการจัดทำแผนธุรกิจที่สามารถจะนำไปขอสินเชื่อธุรกิจได้จริงทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
 
ศึกษาสภาพของการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนทางธุรกิจ การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนทางการตลาด การจัดการผลิต การจัดหาเงินทุนบุคลากร แหล่งข้อมูล รายละเอียดทางด้านกฎหมาย ปัญหาข้อจำกัดของรัฐ อันมีผลต่อการประกอบธุรกิจขนาดย่อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการฝึกจัดทำแผนธุรกิจ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) - อาจารย์ประจำรายวิชามีการมอบหมายงานและศึกษาด้วยตัวเองก่อนเรียน พร้อมให้คำปรึกษาผ่านระบบ E-Learning
1. คุณธรรม จริยธรรม
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันและสังคมได้ดี
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 
 
 
 
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม
1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
 
 
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานและอภิปรายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
 
2. ความรู้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ในการประกอบธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการนำทฤษฎีต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจแบบบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจและอื่นๆโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
 
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2.2.2 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด(ใบงาน ) และศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้ ปัญหา เป็นฐาน
2.2.3 การค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและจัดทำรายงานละนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.2.4 ฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฎษฎี ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การร่วมอภิปราย
 
3. ทักษะทางปัญญา 3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยงสมเหตุสมผล เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการคิด ให้นักศึกษาทำงานอย่างเป็นระบบ มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านการตลาดและด้านอื่นๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน  
 
 
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา นำเสนอผลงาน
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
 
 
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากโครงงานหรือรายงาน ที่มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารการทำรายงาน
3.3.2 ประเมินจากกรณีศึกษาและการร่วมอภิปราย
 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับทีมงาน
4.1.2 พัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาและการทำงานในบทบาทของผู้นำและบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.3 มีความรับผิดชอบพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนด
 
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน
 
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
4.3.2 สังเกตจากการนำเสนอผลงานและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟัง
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล
5.1.3 ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานอย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
 
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน E- Learning
5.2.2 ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
5.2.3นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
 
6. ด้านทักษะพิสัย
 6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.1.1 พัฒนาทักษะสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับทีมงาน
6.1.2 พัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาและการทำงานในบทบาทของผู้นำและบทบาทของผู้ร่วมงาน
6.1.3พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนด
 
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
6.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอผลงาน
6.2.3 มอบหมายงานจำหน่ายสินค้า SME จริงในกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
6.2.4 มอบให้นักศึกษาฟังสัมมนาและร่วมกิจกรรม ศึกษาการทำธุรกิจจริงในการจัดงานนิทรรศการต่างๆในจังหวัด
 
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
6.3.2 สังเกตจากการนำเสนอผลงานและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบการเรียนรู้ สอบกลางภาค 9 30
2 วิเคราะห์กรณีศึกษา การทำงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - แผนธุรกิจ วิเคราะห์กรณีศึกษา 16-18 50
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา 20
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม เรียบเรียงโดย นายกร จันทรวิโรจน์
 
Human Resource Management. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Marketing. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Business Planning. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Financial Analysis. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Production Management. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 .
 
Human Resource Management. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Marketing. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Business Planning. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Financial Analysis. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 . Production Management. Training Modules of APEC IBIZ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 2521 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้สอนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้
การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจำวิชานี้ ระดับผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ประจำวิชานี้
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
 
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและประเมินผลผ่านแล้ว ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่สำคัญๆ อีกครั้ง การตรวจผลงาน
 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 3 ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์ประจำวิชานี้