วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร

Agricultural Tractor Engineering

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์การใช้ รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
เพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยครบทุกส่วน
ศึกษาชนิดและโครงสร้้างพัฒนาการของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ การหาแรงม้าของรถแทรกเตอร์ ชนิดของรถแทรกเตอร์  แซสซีสตัวรถของแทรกเตอร์ ระบบไอดรอลิกส์และการควบคุม ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง อุปกรณ์ต่อพ่วง ความปลอดภัยในการทำงาน  และการบำรุงรักษา  การเลือกซื้อรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ผลการเรียนรู้ เข้าใจและซาบซื้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคราพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กำหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื้อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และการประหยัดพลังงานในห้องเรียน โดยกำหนดบทบาทและมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเป็นครั้ง ๆ ไป โดยบอกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรทางวิชาชีพของวิศวกร และผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา เช่น ความตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม การสั่งงาน ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย
ผลการเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาของตน เพื่อนำไปประยุกต์แก้ไขปัญหา และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
การบรรยายประกอบสื่อ ลงมือปฏิบัติจริง และการใช้สื่อวีดีทัศน์ การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล และการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม สรุปงานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งท้ายชั่วโมง
ประเมินจากใบงานที่มอบหมาย โดยพิจารณาจากความครบถ้วนและถูกต้อง ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะการทำงาน
ผลการเรียนรู้ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินในในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและนำเสนอ ทำการสาธิตในเบื้องต้น การกำหนดงานและให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน การกล่าวถึงทฤษฏี การยกตัวอย่างการทำงานจริงเพื่อเปรียบเทียบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมและถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักศึกษา
ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนักศึกษา และจากเขียนสรุปใบงานที่มอบหมาย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณืเชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผุ้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสามกับความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
การมอบหมายงานโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะจัดสรรหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มเอง โดยที่ผู้สอนจะควบคุมดูและ และให้คำแนะนำ รวมไปถึงการให้นักศึกษานำเสนองานและส่วนงานตามรายละเอียดที่กำหนด
ประเมินจากพฤติกรรมและผลงานของแต่ละกลุ่ม สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล การวัด การวิเคราะห์/จัดการกับตัวเลข และการสรุป เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับมอบหมาย
ผลการเรียนรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สาธิตและลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล และการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม สรุปงานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับมอบหมายและสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .
1 ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 2.1.2 2.1.5 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 8 17 10% 25% 25%
2 3.1.2, 3.1.5 4.1.3, 4.1.4 6.1.2 ค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน/สรุปใบงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% 10% 10%
3 1.1.2 4.1.4 4.1.5 6.1.2 ประเมินจาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของนักศึกษา เช่น การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย การทำงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10%
 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกล : แทรกเตอร์” โดย บริษัท คูโบต้าแทรกเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2532 www.asabe.org (American Society of Agricultural and Biological Engineers), http://www.tsae.asia/ (วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย), http://www.rdi.ku.ac.th/division/thai/machinery.html (ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ แห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์), http://as.doa.go.th/aeri/ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
www.asabe.org (American Society of Agricultural and Biological Engineers), http://www.tsae.asia/ (สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย), http://www.rdi.ku.ac.th/division/thai/machinery.html (ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), http://as.doa.go.th/aeri/ (สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร)
วินิต ชินสุวรรณ. 2530. เครื่องจักกลเกษตรและการจัดการเบื้องต้น. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์. 2526. ระบบรถแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สุรินทร์ พงษ์ศุภสมิทธิ์. 2539. วิศวกรรมรถไถเดินตาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. พันทิพา อินทรวิชัย. 2544. เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม ภาค 2. ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี. Tractors and Their Power Units (Barger, E.L.) Tractors and Crawlers (Eshelman, P.V.) 7. Farm Power and Machinery Management (Hunt, D.R.)
มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนของอาจารย์ทุกท่านในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
กำหนดให้มีการประเมินเพื่อรับรองผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยคณาจารย์ในหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะตามลำดับ
 
มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
มีการประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนสอบหรืองานที่มอบหมายของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ผู้สอน
คณะมีการแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองในครั้งต่อไป