การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่องานอีเว้นท์นิทรรศการและการประชุม

Printing Production for Event and MICE

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ รูปแบบ ขั้นตอนดำเนินงาน เทคนิควิธีในการผลิตงานอีเว้นท์ และการจัดนิทรรศการและการประชุม การออกแบบสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคทางการพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล