ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Decision Support System

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบและการประยุกต์ใช้ 
Study and practice about definitions and roles of Decision Support System, relationship between Decision Support System and Management Information System, structure of Decision Support System, and application of Business Intelligent System. Practice in system design and development technology, system development process and applications of DSS system.
1 ชั่วโมง/ชั่วโมง
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา - ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน การสอนแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ กำหนดให้นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามรวมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีม การสืบค้น โดยให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียน กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านหรือผลงานของผู้อื่นสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนในรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล พิจารณาจากการส่งงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเป็นรายบุคคลที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา การนำเสนองาน การสังเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียนการแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและการทำงานเป็นกลุ่ม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์
2.2 วิธีการสอน การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยใช้สื่อประกอบการสอน การทำงานเดี่ยวและกลุ่ม การนำเสนอรายงานจากโจทย์ปัญหาโดยนำความรู้มาประยุกต์ใช้
2.3 วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา - คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ - สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2 วิธีการสอน การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยฝึกกระบวนการคิดจากโจทย์ที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากตามเนื้อหาในรายวิชา การมอบหมายงานโดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ สังเกตพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา - สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2 วิธีการสอน มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอรายงานโดยนำความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้
4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา - สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม  
5.2 วิธีการสอน - การนำเสนองาน - การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BSCCT205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2,3.1,3.3,5.2,5.3 สอบกลางภาค 9 30%
2 2.1,2.2,3.1,3.3,5.2,5.3 สอบปลายภาค 17 40%
3 1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,3.1,3.3,4.1,4.3,5.2,5.3 งานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาและการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 1.1,1.2,1.5 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมใรชั้นเรียน การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล. 2550. คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ. บริษัท  เคทีพี แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด. 2.ผศ.ดร.กฤษณะ  ไวยมัย. 2550.  คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data  Warehouse  and  Data  Mining).  เอกสารคำสอน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
3.กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse). บริษัทเคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2546.
https://padlet.com/j_suwannee/decision-support-system-v70qpdf2tgn0q6zx
https://padlet.com/j_suwannee/decision-support-system-v70qpdf2tgn0q6zx