จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ

Psychology for Vocational Teacher

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและความสำคัญของจิตวิทยากับวิชาชีพครู
2. เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ พัฒนาการมนุษย์ พฤติกรรมวัยรุ่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน
4. นำความรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน และแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. นำความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทครูอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาในชั้นเรียน การจูงใจผู้เรียน จิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จิตวิทยาวัยรุ่นในสถานศึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนวอาชีพ บทบาทของครูอาชีวศึกษา คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรงและติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการและความเหมาะสม
1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ ชุมชน และสังคม
4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในด้านการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
อภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้จากเรื่องเล่า Case study  
วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น กิจกรรมเรื่องเล่า  และ case study
ประเมินจากการอ้างอิงอย่างเหมาะสมและถูกต้องของรายงาน
ประเมินร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของจิตวิทยาและนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูอาชีวศึกษา มาตรฐานครูอาชีวศึกษา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาสำหรับครูวิชาชีพ มีทักษะในการวางแผนและจัดการเรียนการสอน
บรรยายร่วมกับอภิปรายกับการทำงานกลุ่ม ตั้งคำถาม วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น case stusy วางแผน ออกแบบ และปฏิบัติการสอน
ทดสอบย่อย
ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
การตอบคำถาม
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์ / การวางแผน ออกแบบ/ปฏิบัติการสอน
1. ตระหนักรู้ในศักยภาพของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่นำไปสู่การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถสืบค้น ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินขอ้มูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
3. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในการทำงาน
4. สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมที่ เปลี่ยนไปโดยคำนึงถึงความรู้และผลกระทบจากการตัดสินใจ
บรรยายร่วมกบอภิปราย ตั้งคำถาม การทำงานกลุ่ม ตั้งคำถาม วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น
มอบหมายงาน  case study การออกแบบ และปฏิบัติการสอน
การตอบคำถาม
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์/ปฏิบัติการสอน
1. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำ และสมาชิกกลุ่มในบริบทหรือสถานการณ์ที่ แตกต่างกัน
3. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ในสถานการณ์ที่ หลากหลายและสถานการณ์ เฉพาะหน้า
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง องค์การ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
บรรยายร่วมกับอภิปราย ตั้งคำถาม การทำงานกลุ่ม นำเสนอผลงาน
การตอบคำถาม
รายงาน
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด เขียน ทำรายงานและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการิเคราะห์ แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
3 . สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทำรายงาน เตรียมและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
บรรยายร่วมกับ อภิปราย การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น มอบหมายงาน
การถอดบทเรียน การทำงานกลุ่ม มอบหมายงาน การนำเสนอ
รายงาน ตอบคำถาม
การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์ 
 
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น
สามารถวางแผนพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูวิชาชีพ
สามารถวางแผน / ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาผู้เรียน
case study,  วิเคราะห์พฤติกรรม , จัดทำแผนและปฏิบัติตามแผน, ออกแบบการเรียนรู้ และปฎิบัติการสอน
การอภิปราย,  การนำเสนอ, ผลการดำเนินการตามแผน, รายงาน และปฏิบัติการสอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 มีคุณธรรมจริยธรรม 2 ความรอบรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จรรยาบรรณ ความรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผน ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ คิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ การค้นคว้า การสื่อสาร การนำเสนอ
1 TEDCC827 จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 สอบกลางภาค 9 20
2 5-8 สอบปลายภาค 17 20
3 1-8 การวิเคราะห์และการนำเสนอ การมีส่วนร่วมอภิปราย/การตอบคำถาม ตลอดภาคการศึกษา 25
4 4,8 การทำรายงาน/งานกลุ่มและผลงาน และการนำเสนอ 15-16 25
5 1-8 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10
อรอนงค์ นิยมธรรม. (2565). จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
กุญชรี ค้าขาย. (2542). จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
จิราภา เต็งไตรรัตน์. (2554). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2540). “หน่วยที่ 7 : บุคลิกภาพและการจูงใจ” เอกสารชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่
  1-7. พิมพ์ครั้งที่ 15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จุมพล หนิมพานิช. (2545). “ การจูงใจ” ใน เอกสารชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9 – 15. พิมพ์ครั้งที่ 2.
   นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
----------. (2539). “หน่วยที่ 4 ปัจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมที่กำหนดพฤติกรรมมนุษย์”
    เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ถวิล ธาราโรจน์ และศรัณย์ ดำริสุข. (2540). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สื่อเสริมกรุงเทพ.
พรรณี ชูชัย เจนจิต. (2545). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์.
นุชลี อุปภัย. (2555). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย : วัยรุ่น – วัยสูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :
   สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
________. (2547). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์ดีกรุงเทพฯ.
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2556). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริอร วิชชาวุธ. (2554). จิตวิทยาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์.
สุชา จันทน์เอม. (2535). จิตวิทยาทั่วไป ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2559). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อรอนงค์ นิยมธรรม. (2560). จิตวิทยาสำหรับครู. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.
___________(2549). จิตวิทยาการศึกษา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.
Asch, M. (2005). An Introduction to Educational Psychology. New Delhi: Sarup & Sons. Bernstein , Douglass A. and others. (1994). Psychology. 3rd ed., Geneva: Houghton
     Miffin Company.
Richard R. and others. (1986). Psychology today : An introduction. 6th ed., NY: McGraw
   - Hill Publishing Company.
Bourne , Lyle E. & Ekstrand , Bruce R. (1982). Psychology. 4th ed., NY: CBS college
     Publishing.
Bower , Gardon H. and others. (1987). Principle of Psychology today. NY: Random House
    , Inc.
Carlson , Meil R. (1990). Psychology: The science of behavior. 3rd ed., Boston : Allyn
    and Bacon , Inc.
Coon, Dennis. (1994). Essentials of Psychology: Exploration and Application. 6th ed.,
    NY : West Publishing Company.
Gladding, Samuel T. (2014). Counseling : a comprehensive profession. Essex : Pearson.
Herzbreg, Frederick. (1959). The Motivation to Work. New York: John Willey and
    Sons Inc.
Hittleman, D. & Simon, A. (2005). Interpreting educational research. 4th ed. Englewood
    Cliffs, NJ:Prentice-Hall.
Hoffman, Lois and others. (1988). Development Psychology. 5th ed., NY : McGraw – Hill
    Inc.
Hughes, Laurel. (2002). Paving pathways : Child and Aldolescent Development. CA :
    Wadsworth – ThomsonLearning, Inc.
Kalat, James W. (2000). Introduction to Psychology. ed., CA : Wadsworth –Thomson 
    Learning,Inc.
Kamphaus, Randy W. and Fruck, Paul J. Clinical Assessment of Child Adolescent
Personality and Behavior. 2nd ed., Boston : Allyn and Bacon, Inc., 2002.
Moreno, Roxana. (2010). Educational psychology. Hoboken, N.J. : Wiley.
Nelson-Jones, Richard. (2013). Introduction to counselling skills : texts and
    activities. Los Angeles, Calif.
Roger, Dorothy. (1972). Issue in Aldolescent Psychology. NY : Meredith Coporation.
Rubie-Davies, Christine M. (2011). Educational psychology : concepts, research and
    Challenges. London : Routledge.
Seifert , Kelvin & Sutton, Rosemary. (2009). Educational Psychology. 2nded. Zurich:
    Global Text.
Shaffer, David R. (1985). Developmental Psychology : theory, research and application.
    CA : Brooks/Cole Publishing Company.
Steer, R.W. & Porter, L. W. (1979). Motivation and Work Behavior. 4th ed. New York:
    McGraw-Hill.
 
 
 
 
http://www.rtc.ac.th/
http://www.library.tu.ac.th/
http://www.lib.swu.ac.th/
http://www.hs.chula.ac.th/
 
1. นักศึกษาประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา

              2. นักศึกษาเป็นผู้สะท้อนคิด (Reflective Journal)
1 การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 2 ผลงานและการนำเสนอ

             3 ผลการทดสอบ
ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเรียน ผลงาน และผลการทดสอบ ร่วมกับให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเอง และ ประเมินตนเอง
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อหาแนวทางในการวางแผนปรับปรุงรายวิชา