ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Electric and Electronics for Electric Vehicles

นักศึกษาศึกษาและฝึกปฏิบัติ พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนนิกส์พื้นฐาน รวมถึงการเขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรเลอร์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น ไฟฟ้าตัวถัง ไดนาโม แบตเตอร์รี่ วงจรไฟฟ้ายานยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง ระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และศึกษาพื้นฐานอิเล็กทรอนนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน คอนเดนเซอร์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มอสเฟส ออปแอมป์ ไอซีไทเมอร์ ลอจิกเกต รวมถึงการเขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรเลอร์
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าของความจริง ความดีงาม และความมีเหตุผล มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมา
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม และการอภิปราย ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนและการสอน
ไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น เช่น ไฟฟ้าตัวถัง ไดนาโม แบตเตอร์รี่ วงจรไฟฟ้ายานยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง ระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
อิเล็กทรอนนิกส์พื้นฐาน เช่น ตัวต้านทาน คอนเดนเซอร์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มอสเฟส ออปแอมป์ ไอซีไทเมอร์ ลอจิกเกต
การเขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น
บรรยายและแบบฝึกหัด การทำงานเดี่ยว และงานกลุ่ม และศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เรียน เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค นำเสนอสรุปผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลจากคะแนนที่นักศึกษาได้รับ ประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษา ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำงานอื่น ๆ
พัฒนาความสามารถในกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการมีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์
มอบหมายโจทย์คำถามเพื่อให้นักศึกษาหาคำตอบ ในคาบตามเรื่องที่เรียน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL ) ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นโดยวิธีการซักถาม การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ วัดผลจากการประเมินผลการปฏิบัติการของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนทันเวลา มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเข้าเรียนตรงเวลา
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคาะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอรายงาน แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ เช็คชื่อทุกครั้งเข้าชั้นเรียน  แก้ไข
นักศึกษาประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนในเรื่องความรับผิดชอบ กระตือรือร้น การเข้าใจเนื้อหาที่เรียน และความพึงพอใจ ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งการบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินผลจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย ประเมินจากแบบฝึกหัดและผลงานที่นักศึกษาทำ
พัฒนาทักษะการต่อวงจรตามที่ออกแบบ ทักษะการแก้ไขปัญหา เมื่อต่อวงจรตามที่ออกแบบ แล้วไม่ทำงานตามที่ต้องการ ทักษะการประยุกต์วงจรที่ออกแบบ ให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งานจริง
มอบหมายงานให้ศึกษาเพื่อทำการออกแบบ สังเคระห์ วงจรให้ทำงานได้ตามที่โจทย์กำหนด อธิบบายการทำงานของวงจรที่ได้ออกแบบ และสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ฝึกปฏิบัติการ สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติ  แก้ไข
ประเมินผลจากการทำงานงานของวงจะที่นักศึกษาได้สร้างขึ้น  ประเมินจากแบบฝึกหัดและผลงานที่นักศึกษาทำ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ความรู้ ทักษะ จริยธรรม ลักษณะบุคคล
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 ENGAE004 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1-5 สอบกลางภาค 8 20
2 บทที่ 6-12 สอบปลายภาค 17 20
3 บทที่ 1-12 สอบย่อย 1-17 20
4 บทที่ 1-12 การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30
5 บทที่ 1-12 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
หนังสือเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับ Arduino  ผู้เขียน :รศ. โอภาส ศิริครรชิตถาวร นคร ภักดีชาติ วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
หนังสือ ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ายานยนต์  ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
หนังสือปฏิบัติการวงจรดิจิทัลขั้นพื้นฐานสำหรับนักทดลอง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรีย
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษา ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ