การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Product Management and New Product Development

บทบาทของผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและประเภทของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กากรพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
เพื่อให้ทราบบทบาทของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและประเภทของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กากรพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บทบาทของผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและประเภทของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
2 ชั่วโมง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BBABA632 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล