ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิกส์

Ceramics Sketch Design

ฝึกปฎิบัติการร่างภาพสามมิติแบบรวดเร็ว การร่างภาพด้วยโครงร่าง การร่างภาพตามหลักทัศนียภาพ การเขียนภาพร่างเสมือนจริงด้วยดินสอ ปากกา และการระบายสี
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการร่างภาพสามมิติแบบรวดเร็ว การร่างภาพด้วยโครงร่าง การร่างภาพตามหลักทัศนียภาพ การเขียนภาพร่างเสมือนจริงด้วยดินสอ ปากกา และการระบายสี และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการปฎิบัติงานอื่นๆได้
ฝึกปฎิบัติการร่างภาพสามมิติแบบรวดเร็ว การร่างภาพด้วยโครงร่าง การร่างภาพตามหลักทัศนียภาพ การเขียนภาพร่างเสมือนจริงด้วยดินสอ ปากกา และการระบายสี
2
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรมสอดแทรกขณะบรรยายเนื้อหาวิชาเฉพาะ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้ ความสามารถในการร่างภาพสามมิติแบบรวดเร็ว การร่างภาพด้วยโครงร่าง การร่างภาพตามหลักทัศนียภาพ การเขียนภาพร่างเสมือนจริงด้วยดินสอ ปากกา และการระบายสี และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการปฎิบัติงานอื่นๆได้
บรรยาย ยกตัวอย่าง ตัวอย่างผลงาน และปฏิบัติงาน
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบ 2.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การศึกษาจากแนวทางที่ได้สอนไว้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการร่างภาพ
3.2.1 บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 3.2.2 สาธิตการร่างภาพจากหลักการในการร่างภาพประเภทต่าง ๆ 3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการปฎิบัติ
3.3.1 สอบกลางและสอบปลายภาค โดยเน้นความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ ที่ใช้หลักการและการวิเคราะห์จากการเขียนภาพ 3.3.2 วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคล 4.2.2 การสอบถาม ซักถามขณะเรียน
4.3.1 ประเมินจากงานที่นำเสนอ 4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 5.1.2 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.3 ทักษะในการนำเสนองานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นนำต้นแบบ แบบอย่างจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 มีการนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากผลงาน หรือรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นนำต้นแบบ แบบอย่างจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 มีการนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากผลงาน หรือรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา การร่างภาพด้วยโครงร่าง การร่างภาพตามหลักทัศนียภาพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา โครงสร้างพื้นฐานที่นำไปประยุกต์ใช้ในการร่างภาพ การเขียนภาพร่างเสมือนจริงด้วยดินสอ ปากกา และการระบายสี
1 BTECE213 ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพสามมิติ ประเภทของใช้ในครัวเรือน ฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพสามมิติ ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมิติของภาพ การฝึกปฎิบัติด้วยการใช้เส้นในการเขียน ลักษณะเส้นที่เหมาะสมในการร่างภาพ สังเกตขณะปฎิบัติงาน ผลการปฎิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ 4 20
2 การฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ ประเภทของตกแต่ง ฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมิติของภาพ การฝึกปฎิบัติด้วยการใช้เส้นในการเขียน ลักษณะเส้นที่เหมาะสมในการร่างภาพ สังเกตขณะปฎิบัติงาน ผลงานในแต่ละสัปดาห์ 7 20
3 การฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพ ประเภทของตกแต่ง ฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพ ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมิติของภาพ การฝึกปฎิบัติด้วยการใช้เส้นในการเขียน ลักษณะเส้นที่เหมาะสมในการร่างภาพ การฝึกปฎิบัติการให้แสง เงา เพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน ลักษณะของแสง เงาตามหลักการถูกต้อง สังเกตขณะปฎิบัติงาน ผลงานในแต่ละสัปดาห์ 11 20
4 ฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพ ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมิติของภาพ และการฝึกการใช้เส้นในการเขียน ลักษณะเส้นที่เหมาะสมในการร่างภาพ และการให้แสง เงา ด้วยดินสอสีเพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน ลักษณะของแสง เงา แสงของสีตามหลักการถูกต้อง สังเกตขณะปฎิบัติงาน ผลงานในแต่ละสัปดาห์ 14 20
5 ฝึกปฎิบัติการร่างภาพโดยใช้หลักการเขียนภาพ ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในมิติของภาพ และการฝึกการใช้เส้นในการเขียน ลักษณะเส้นที่เหมาะสมในการร่างภาพ และการให้แสง เงา ด้วยปากกาสีเพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน ลักษณะของแสง เงา แสงของสีตามหลักการถูกต้อง สังเกตขณะปฎิบัติงาน ผลงานในแต่ละสัปดาห์ 16 20
1. ทรงพันธ์ วรรณมาศ. (2532).เครื่องปั้นดินเผา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2. ปรีดา พิมพ์ขาวขำ.(2541). เซรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 3.ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. (2541).เนื้อดินเซรามิก.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 4. สุขุมาล เล็กสวัสดิ์. (2548).เครื่องปั้นดินเผา พื้นฐานการออกแบบและปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถ.Artes Y Oficios. (1994). Pottery : A Step By Step Guide To The Craft of Pottery. London :Merehurst Books 6.Bismarck, Beatrice von. (1993). Impressionist art vol.II. Germany : Ingo F. Walther 7.Brick, Tony.(1996). The Complete Potter’s Companion.Hongkong :Conran Octopus. 8.Chappell, James. (1991). The Potter’s Complete Book of Clay and Glaze. (rev. edit). Newyork: Watson-Guptill Publications 9.Espi, Lorette. (1993). Step-By-Step and Ceramics : A Creative.Newyork : Crescent Books 10. Sentence, Bryan.(2004). Ceramics : A Word Guide To Traditional Techniqes. London : Thames & Hudson. 11.Susan Peterson.(1992). “The Complete Pottery Course “ London : Ebury Press
 
หลักการเขียนภาพสามมิติ และทัศนียภาพ
หลักการแสง และเงา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 การสังเกตการณ์การรับรู้ของ นศ 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์