นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์

Applied Pneumatics and Hydraulics

อ่านสัญลักษณ์อุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์ ออกแบบวงจรนิวเมติกส์ และออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ สามารถต่อใช้งานระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า และระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ประยุกค์ใช้งานอุปกรณ์ควบคุมของระบบนิวเมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์ อธิบายหลักการควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าที่ประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมชนิดอื่นๆ สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์
การปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ที่มีการพัฒนาศักยภาพของอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมทางด้านโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ที่มีความทันสมัยมากขึ้นของรายวิชานิวเมติกส์ประยุกต์ และระบบไฮดรอลิกส์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมวงจรนิวแมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์ เรียนรู้สัญลักษณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมแบบพื้นฐาน การออกแบบวงจรแยกสัญญาณควบคุม การแก้ไขปัญหาจากวงจรควบคุม การเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าควบคุม การใช้ PLC ควบคุมระบบ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- เปิดช่องท่องการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการออกแบบวงจรควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการออกแบบระบบควบคุมนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ประยุกต์ ให้ถูกต้องไม่คัดลอกโปรแกรมคนอื่นๆ
2.อภิปรายกลุ่ม
3.กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
4.สอนให้นักศึกษาเคารพสิทธิ ในการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ในการนำเสนอข้อมูลโปรแกรมการออกแบบระบบควบคุมนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ประยุกต์
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในเรื่องหลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์  ความสำคัญองค์ประกอบของการออกแบบวงจรควบคุมนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์ ภาระหน้าที่ ของอุปกรณ์ใช้งานนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ประเภทของการออกแบบวงจรควบคุม ประโยชน์ของการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และธุรกิจได้  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ หลักการและขั้นตอนการติดตั้ง ออกแบบวงจรควบคุมนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ และแก้ไขปัญหาในวงจรควบคุมได้ สามารถบอกถึงผลกระทบของการใช้งานระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ และการป้องกันอันตรายจากการใช้งานวงจรนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ได้
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา หรือโครงงาน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการด้านปฎิบัติการ การออกแบบระบบควบคุมนิวเมติกส์ การแก้ไขปัญหาด้านการติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับด้านทางทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์ที่กำหนด
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์นิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษ หรือมอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม เพื่อที่ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำวงจรนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ไปประยุกต์ใช้งานกับระบบควบคุมที่เหมาะสม
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้วงจรนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การประยุกต์ในงานวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงาน โครงงานขนาดเล็ก จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.3 3.2 การทดสอบย่อย (Quiz) 3 ครั้ง และทดสอบปฏิบัติ 4,9,15 15%
2 2.1,3.3,4.1,4.2,4.3,5.7 รายงานเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 9 10%
3 2.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3,5.7 โครงงานกลุ่ม เรื่อง การออกแบบเครื่องจักรกลโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ไฟฟ้า 15 10%
4 1.1,2.1,2.4,3.2,3.3 การสอบกลางภาค 8 20%
5 1.1, 2.1,2.4,3.2 การสอบปลายภาค 17 30%
6 1.1,1.3,1.5,4.1,4.2,4.3 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 1-15 10
7 4.1,4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา 16 5
หนังสือนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
1.หนังสือเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เบื้องต้น อาจารย์พจนาฎ สุวรรณมณี
2.หนังสือระบบนิวเมติกส์ และระบบไฮโดรลิกส์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
3.3 การนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจากการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ด้านสาขาแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มาพัฒนาให้นักศึกษาได้เห็นถึงเทคโนโลยีของต่างประเทศ
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ