การวิเคราะห์โครงสร้าง

Structural Analysis

เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณโครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนท โดยวิธีการสามโมเมนต์ มุมหมุนและระยะโก่ง  การกระจายโมเมนต์ พลังงานความเครียด เมทริกซ์  และโดยวิธีประมาณ  เข้าใจหลักการคำนวณ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท  หลักการวิเคราะห์แบบพลาสติก เบื้องต้น และนักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมโครงสร้างแบบ อินดิเทอร์มิเนท และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบการเรียน วิชาออกแบบโครงสร้างและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
การวิเคระห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีมุมหมุนและระยะโก่งสมการสามโมเมนต์  การกระจายโมเมนต์  พลังงานความเครียด  เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท  การวิเคราะห์แบบพลาสติกเบื้องต้น  การวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ  การวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกเบื้องต้น
นักศึกษาสอบถามได้ในห้องเรียน  นอกเวลาเรียนที่ห้องพักอาจารย์  ถามทาง email : bupavech@gmail.com  หรือ facebook : Bupavech Kuku
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.5     มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกรดังนี้

ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทำ ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น ไม่กระทำการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ลงชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอนในชั่วโมงแรก มอบหมายเอกสารอ่านประกอบ ภาพ วีดีทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ มอบหมายแบบฝึกหัด กำหนดวันส่ง ติดตามผล
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 ประเมินผลสอบจากการสอบเก็บคะแนนย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
สามารถคำนวณโครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนท โดยวิธีการสามโมเมนต์ มุมหมุนและระยะโก่ง  การกระจายโมเมนต์ พลังงานความเครียด เมทริกซ์  และโดยวิธีประมาณ  สามารถคำนวณเส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท  เข้าใจหลักการวิเคราะห์แบบพลาสติก เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างได้
บรรยาย  และนำเสนอ การศึกษาโดยใช้โจทย์ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในงานจริง
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโจทย์ ปัญหาที่ให้วิเคราะห์และแก้ไข 3.2.2   วิเคราะห์กรณีศึกษา  การวิเคราะห์โครงสร้าง
3.3.1   สอบเก็บคะแนนย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดผลตามจุดประสงค์การสอน 3.3.2   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาโจทย์ รวมถึงการทำแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้นักศึกษาได้ทำ
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การใช้ทฤษฎีที่เรียนมาแก้ปัญหาโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ต้องการทราบคำตอบ และมีวิธีตรวจสอบความถูกต้อง
4.3.1  ประเมินจากแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้  4.3.2  สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทำงาน 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1   ทักษะการค้นคว้า หาข้อมูล  คิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการโจทย์ปัญหา 5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room ทักษะในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นทางสังคมออนไลน์
5.2.1   มอบหมายงาน แบบฝึกหัด และเอกสารความรู้ที่เกี่ยวกับรายงิชา ในเว็บไซต์กลุ่มวิชา Structural Analysis ทาง facebook และมีการเฉลยแบบฝึกหัด และตรวจสอบความถูกต้อง 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา มีทักษะในการคิดคำนวณเป็นอย่างดี
สร้างทักษะในการคิดคำนวณ สร้างทักษะในการวิเคราะห์โครงสร้างจริง
มีการประเมินพฤติกรรมการเรียน มีการใช้งานจริงประกอบการเรียนการสอน มีการประเมินผลการสอบในแต่ละครั้ง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5
1 ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.5-1.7,2.1-2.3 3.1 – 3.7,4.1 – 4.6 5.1-5.2, 6.1-6.3 7.1-7.5 8.1-8.4, 9.1-9.6 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 สอบปลายภาค 4 9 13 16 18 18 10% 20% 20% 15% 15%
2 1.5-1.7,2.1-2.3 3.1 – 3.7,4.1 – 4.6 5.1-5.2, 6.1-6.3 7.1-7.5 8.1-8.4, 9.1-9.6 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5 %
3 1.1-1.7 2.1-2.3 3.1 – 3.7,4.1 – 4.6 5.1-5.2, 6.1-6.3 7.1-7.5 8.1-8.4, 9.1-9.6 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5 %
   Structural Analysis, R.C. HIBBELER    Structural Analysis, LOUIS C. TARTAGLIONE    Structural Analysis, ASLAM KASSIMALI    การวิเคราะห์โครงสร้าง : ศ.ดร. วินิต ช่อวิเชียร    การวิเคราะห์โครงสร้าง : ดร. ตระกูล อร่ามรักษ์    การวิเคราะห์โครงสร้าง : ดร. บัญชา สุปรินายก
เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนในรูปแบบ power point
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ