การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี

Accounting Profession Entrepreneuship

1.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
1.2 สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชีได้ได้
2.2 เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
         แนวคิด ทัศนคติ และแรงจูงใจของผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี คุณลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ การจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการดำเนินงาน (Accounting Office Entrepreneur) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพทางวิชาชีพ ประเภทของการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี เทคนิคและวิธีการในการให้บริการงานวิชาชีพบัญชี                การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับบริการ
7 ชั่วโมง/สัปดาห์
รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงประกอบวิชาชีพแลการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีหลักจริยธรรม แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ มีทักษะการปฏิบัติด้านการบัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประยุกต์ใช้เทคนิคด้านการบัญชีบริหารเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.3 3.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
1 BACAC152 การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล