พื้นฐานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Foundation of Print Media

ศึกษาความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เทคนิคและวิธีการด้านกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
ศึกษาความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เทคนิคและวิธีการด้านกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เทคโนโลยีกระบวนการพิพ์