เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอด้านอาหารและโภชนาการ

Communication and Presentation Techniques for Food and Nutrition

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และฝึกปฏิบัติความสำคัญของการนำเสนอด้านอาหาร  หลักการและเทคนิคในการนำเสนอด้วย โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ การเตรียมอาหารสำหรับนำเสนอให้เหมาะสมกับเวลาและสื่อที่ใช้
1. อธิบายความสำคัญของการนำเสนอด้านอาหาร
2. เข้าใจหลักการและเทคนิคในการนำเสนอด้วย โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
3.  ทราบถึงการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์
4.  ทราบถึงการเตรียมอาหารสำหรับนำเสนอให้เหมาะสมกับเวลาและสื่อที่ใช้
5.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอด้านอาหาร
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความสำคัญของการนำเสนอด้านอาหาร  หลักการและเทคนิคในการนำเสนอด้วย โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ การเตรียมอาหารสำหรับนำเสนอให้เหมาะสมกับเวลาและสื่อที่ใช้
1. วันจันทร์ อังคาร เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักครูสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. e-mail; wonglerdee@gmail.com เวลา 18.00 – 20.00 น. ทุกวัน
3. Line กลุ่มของ นักศึกษา
- ตะหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้  - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการนำเสนองาน หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ - เช็คคือก่อนเข้าชั้นเรียน และการสอนแบบมอบหมายงานในชั้นเรียน
- การสังเกต พฤติกรรมและความสนใจ - ประเมินผลงานที่รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา -  สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติจัดทำสื่อ - การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการค้นคว้างานการนำเสนอทางด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต - การสอนด้วยวิชาปฏิบัติการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากผลงานสื่อการนำเสนอ
-  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- สอนโดยเน้นให้รู้ถึงเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ - สอบแบบบรรยายพร้อมลงมือจัดทำสื่อ - สอนแบบบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการการประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆพร้อมนำเสนอ
- ประเมินจากผลงาน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม - ประเมินจากเล่มรายงานโครงงานทดลองอาหาร - การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
-   มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี -  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ -   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม -   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบัติทดลองอาหารจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ -  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานและรายงาน
- ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง -  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน -  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน  
-  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม -  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม -  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายการจัดทำสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการ  และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น - นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10%
2 ด้านความรู้ การฝึกปฏิบัติ 3-8 และ 10-16 10%
3 ด้านความรู้ สอบกลางภาค 9 25%
4 ด้านความรู้ สอบปลายภาค 17 25%
5 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ งานกลุ่ม และงานเดี่ยว ตลอดภาคเรียน 20%
6 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เล่มรายงาน 1-15 10%
อุเทน พรมแดง. (2560). Sony Vegas Pro ฉบับ Workshop ลุยงานตัดต่อวิดีโอขั้นเทพ. ซีเอ็ด ยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
1.1 รายงานการนำเสนอเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ 1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน 1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.5 ผลงานของนักศึกษา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
เนื่องจากวิชานี้เป็นลักษณะของการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการนำเสนอจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้คนในสมัยใหม่ ทำให้ผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลด้านการนำเสนอ และเทคนิคในการนำเสนอให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง