การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

Business Finance for Accountant

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน เครื่องมือทางการเงินที่นำมาใช้ในการตัดสินใจลงทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน นโยบายเงินปันผลเนื้อหาวิชาจะเป็นความรู้สาขาวิชาทางการเงินขั้นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานทางการเงินเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาเป็นพื้นฐานทางด้านการบริหารการเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดมูลค่าสูงสุดต่อธุรกิจ ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการบริหารการเงินที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่างๆ เทคนิคในการวิเคราะห์การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุน ของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุนนโยบายเงินปันผล
- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ /อีเมล์ - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้ 1.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างดี 1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมได้ มีจิตสำนึก คุณธรรม และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา
 
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม 1.3.2 ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี 2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการเงินธุรกิจสำหรับนักการบัญชีและอื่นๆ
 
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา 2.การถาม-ตอบ ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ 4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยทำกรณีศึกษาหรือ การศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจ
 
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการค้นคว้า และการนำเสนอ 2. การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูลและแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำกรณีศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 3.1.2 สามารถวิเคราะห์การควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างและผลตอบแทนทางการเงิน รวมทั้งนโยบายเงินปันผลได้
 
3.2 วิธีการสอน
3.1.2 บรรยาย และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง 3.2.2 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
 
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์กรณีศึกษาได้รับมอบหมาย 3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของเนื้อหาในรายวิชา 3.3.3 ประเมินจากรายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียนรวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง
 
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายการทำงานที่เกี่ยวกับความรู้ทางการเงินสำหรับนักบัญชี แบบกลุ่มย่อยโดยมีการ สลับกันเป็นผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและผู้รายงาน 4.2.2 มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจาก กรณีศึกษาต่างๆ
 
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยสังเกตพฤติกรรม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงานจากงานกลุ่มของนักศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถนำวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประยุกต์ในกรณีศึกษาทางบัญชี และเสนอวิธีการแก้ไข จากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัดได้ 5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
 
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยาย และให้แสดงความคิดเห็น การทำงานกลุ่มโดยศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์และสถานประกอบการจริงได้ 5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้ววิเคราะห์พร้อมนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอ ผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 5.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบย่อย สอบกลางภาคและ สอบปลายภาค 5.3.3 ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 13 16 10% 30% 10% 30%
2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนองานรายงาน การทำงานกลุ่ม การอ่านและสรุปบทความทางการเงิน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. สรินยา สุภันทรานนท์. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. กมลวรรณ พิมพ์แพทย์.(2554). การเงินธุรกิจ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. สุพาดา สิริกุตตา และคณะ.(2552). การเงินธุรกิจ. บริษัทธรรมสาร จำกัด. กรุงเทพฯ.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น www.set.or.th, www.bot.or.th เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้โดยนักศึกษาใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้ในภาคการศึกษานี้
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินจากนักศึกษา ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา 
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ