เทคโนโลยีเครื่องมือกล

Machine Tools Technology

 1.รู้วิธีการในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานเครื่องมือกล   2.เข้าใจการทำงานของเครื่องมือกลต่างๆ อาทิเช่นเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ   3.คำนวณหาค่าความเร็วในงานเครื่องมือกล   4.วางแผนการทำงานและการใช้เครื่องมือตัดในงานเครื่องมือกล   5.เข้าใจวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือกล   6 .ปฏิบัติงานเครื่องมือกล   7.ตระหนักถึงคุณค่าของเครื่องมือกลการผลิต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาทางด้านเครื่องมือกลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีในด้านงานเครื่องมือกล 
 
ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลการผลิต การกลึง การกัด การไส การเลื่อย การเจาะ การทำเกลียวและการทำเฟืองชนิดต่างๆเครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลการผลิตและการบำรุงรักษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม งานไสราบ ไสร่อง ไสมุม งานเจาะรู งานฝายปากรูทรงกรวย งานฝายปากรูทรงกระบอก  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล หลักการทำงานของเครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียน  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์   (เฉพาะรายที่ต้องการ)  แก้ไข
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยดังนี้  1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม  3. เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  4. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด  5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  7. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. ประเมินผลจากการเข้าเรียนระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม  2. ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา  3. สังเกตพฤติกรรมการตอบข้อซักถามและการยกตัวอย่างเปรียบเทียบใน ด้านการ  รักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นความมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจใน  ตนเองและสถาบัน  4. ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา  5. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1. มีความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฏีทางด้านงานเครื่องมือกลการผลิต   2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในเชิงปฏิบัติด้านทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติและ       งานด้านคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต
1. บรรยายหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือกลการผลิตเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  3. มอบหมายงานตามใบปฏิบัติงาน  4.  สรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกับนักศึกษา
1.สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฏี  2.ภาคปฏิบัติวัดจากคะแนนตามงานที่มอบหมายและจิตพิสัยในการเรียนและการปฏิบัติงาน
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
1. บรรยาย สาธิต ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน  2. การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร  3. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการเข้าใจหลักการ และ บรูณาการองค์     ความรู้ในเนื้อหาของรายวิชา  2. งานที่มอบหมายและจิตพิสัยในการเรียน  3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายทั้งบุคคลและกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะกับความรับผิดชอบ   2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา  แก้ไข
มอบหมายงานรายบุคคล
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย    2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียน
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปลการเขียน โดยการทำรายงาน   2. พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ   3. พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  แก้ไข
นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  2. ผลจากการสังเกตพฤติกรรม ในการทำงานรายบุคคล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล