การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

e-Marketing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันได้ การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับงานด้านการตลาด รวมถึงสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาดยุคดิจิทัล การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมข้อมูลและภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ช่องทางการชำระค่าสินค้า ช่องทางการขนส่งสินค้า การรับประกันสินค้าและการวัดความพึงพอใจของลูกค้า กฎหมายและจริยธรรมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Ms Teams  หรือ กลุ่ม  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล