ศิลปนิพนธ์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

Digital Print Media Thesis

ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า วิจัย และดำเนินการโครงการตามหัวข้อที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ รวบรวมผลงานที่สำเร็จนำเสนอ และรับการประเมินผลจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 3 คน เขียนเอกสารศิลป์นิพนธ์ตามแบบแผนที่กำหนด และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2
1 BAADP132 ศิลปนิพนธ์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล