ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

English for Graduate Student

เพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเพื่อสรุปความ วิเคราะห์บทความวิชาการ การเขียน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ บทความวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่านเพื่อสรุปความ วิเคราะห์บทความวิชาการ การเขียน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพสังคมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเพื่อสรุปความ วิเคราะห์บทความวิชาการ การเขียน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Integrated English language skills for academic purposes at graduate level; intensive practice in reading for conclusion, article analysis, writing and presentation of academic work
- อาจารย์ประจำรายวิชา กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม ความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ“ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 1.2.2 สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา 1.2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ
1.3.1 การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและการส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 1.3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.1.4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชาและเนี้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 2.2.3 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป ได้แก่
การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน และการนำเสนองานเชิงวิชาการในชั้นเรียน
การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน การเขียน และการนำเสนองานเชิงวิชาการเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆเช่น แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
2.3.1 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 2.3.2 ทดสอบการฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาอังกฤษ การนำเสนองานและการอภิปราย 2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 2.3.4 การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาคสอบปฏิบัติการนำเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 3.1.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
3.2.1 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานเชิงวิชาการ 3.2.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา 3.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมติในการรายงานและการนำเสนองาน
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาในการเขียนรายงานการนำเสนองานและการอภิปราย 3.3.2 การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ 3.3.3 การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.1.3สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง 4.2.2 จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 4.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปราย เพื่อหาข้อสรุป
4.3.1 การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 4.3.2 ทดสอบการฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาอังกฤษ การนำเสนองานและการอภิปราย 4.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 4.3.4 การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาคสอบปฏิบัติการนำเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 5.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา 5.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเพื่อสรุปความ วิเคราะห์บทความวิชาการ การเขียน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
5.3.1 จากการทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาคสอบปฏิบัติการนำเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 5.3.2 จากผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย 5.3.3 จากพฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อการนำเสนองานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนองานเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อการนำเสนองานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนองานเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทดสอบย่อย และงานที่มอบหมาย สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 16 40%
3 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเพื่อสรุปความ และวิเคราะห์บทความวิชาการ สอบกลางภาค 8 30%
4 การนำเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ สอบปฏิบัติปลายภาค 17 20%
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2534 - Dale, P. & Wolf, J. C. 2006. Speech Communication Made Simple. New York: Pearson Longman. - Harrington, David and Charles Le Beau. 2009. Speaking of Speech (Basic Presentation Skills for Beginners) Student Book. New Edition. Macmillan. - Richards, Jack C. with Jonathan Hull and Susan Proctor. 1991. New Interchange (English for International Communications. Cambridge University Press. - Sarah Philpot. Academic Skills. Reading, Writing, and Study Skills: Oxford University Press, 2011. - Sarah Philpot. Academic Skills. Listening, Speaking, and Study Skills: Oxford University Press, 2011. - Susan Stempleski, James R. Morgan and Nancy Douglas . World Link Developing English Fluency . Heinle Cengage Learning, 2011.
แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อมัลติมีเดียออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชาจากสื่อมัลติมีเดียออนไลน์
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์