เทคนิคการประกอบอาหาร

Culinary Techniques

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1.1  อธิบายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร 1.2  เข้าใจหลักการเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการประกอบอาหาร 1.3  ทราบถึงการประเมินคุณภาพและการเก็บรักษาอาหาร 1.4  มีทักษะแก้ปัญหาในการประกอบอาหาร 1.5  มีทักษะในการปฏิบัติการเตรียมและการประกอบอาหาร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงในการผลิตอาหาร หลักการประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร เเละเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการประกอบอาหาร  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการประกอบอาหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลักการเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพและการเก็บรักษาอาหาร การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในการประกอบอาหาร พัฒนาความรู้ทักษะรวมถึงเทคนิคการประกอบอาหารเเต่ละประเภท
1. ทุกวันจันทร์ และอังคาร ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตเวลา 10.00-16.00 น. หรือ ช่วงเวลานอกเวลาสอน
2. Email: suphattra.si@ku.th, ID Line: 0955370779
- แสดงออกถึงการมีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
- แสดงออกถึงการมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- แสดงออกถึงการมีความเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- การสอนแบบบรรยายเนื้อหาทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารโดยสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเทคนิคการประกอบอาหาร หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน - สอนแบบฝึกทักษะโดยการปฏิบัติลงมือประกอบอาหาร
- การสังเกต พฤติกรรมและความสนใจ - ประเมินผลการปฏิบัติอาหารที่รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- อธิบายทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาในรายวิชาเทคนิคการประกอบอาหาร
- ติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของรายวิชาเทคนิคการประกอบอาหาร
- บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางโดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น - การสอนที่ร่วมกับการเรียนรู้เทคนิคการประกอบอาหารน่าที่สนใจ - การสอนด้วยวิชาปฏิบัติการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
- สอบกลางภาค สอบปลายภาคปฏิบัติ - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติอาหาร
- ปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- นำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- สอนโดยใช้เนื้อหาทฤษฎีในการประกอบอาหาร - ฝึกปฏิบัติประกอบอาหาร
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม - รายงานการปฏิบัติการเทคนิคการประกอบอาหาร - การสอบ
- แสดงออกถึงมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- ประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาเทคนิคการประกอบอาหารมาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ -  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานและรายงาน
- ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง -  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน -  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
 

เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสือสารได้ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้
- มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษานำเสนอ - นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ
จากผลงานที่สำเร็จ
สอนแบบฝึกปฏิบัติจริง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN149 เทคนิคการประกอบอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปฏิบัติ สอบปลายภาค 9 16 17 5% 20% 10%
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ 16 17 ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เล่มปฏิบัติการเทคนิคการประกอบอาหาร 1-16 5%
-  อบเชย วงศ์ทอง และขนิษฐา พูนผลกุล, 2554.  หลักการประกอบอาหาร.  พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เอกสารประกอบการสอนอาหารไทย ohap - เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักการประกอบอาหาร ดร.ดลพร ว่องไวเวช สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก
- เอกสารประกอบการสอนรายงิชาเทคนิคการประกอบ อาจารย์ดวงกมล แสงธีรกิจ สาขาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 รายงานผลการปฏิบัติการประกอบอาหารจากเล่มเอกสาร 1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน 1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 2.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง