โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering Project

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อดครงงานวิชา ENGME119 เตรียมดตรงงานวิศวกรรมเคื่องกล ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัยหา ปฏิบัติ ตามขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะหืข้อมูล สรุปผลจัดทำรายงานและนำเสนอต่อคระกรรมการสอบโครงงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล