สถิตยศาสตร์

Statics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างโครงกรอบและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอย  โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่  หลักการของงานเสมือน ความเสถียรภาพ
ไม่มี
2.1 เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย ครอบคลุมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2.2 เพื่อให้รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อความต้องการของนศ. และความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต
2.3 เพื่อพัฒนารายวิชาและวิธีการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด
        ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์  แรงและโมเมนต์ของแรง  ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอย โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการของงานเสมือน ความเสถียรภาพ 
      Study the principles of mechanics, forces and moment of forces, force system and resultant force, equilibrium and free-body diagram, forces in elements of structures, frame and machinery, friction forces, centre of gravity and centroid, moment of inertia of area, principles of virtual work, stability.
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดหรือได้ตกลงกันไว้ และ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
1.2.2 ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผล กระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม หากกระทำการโดยขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
1.3.2 การปฏิบัติงานที่มอบหมายตามกรอบเวลาที่กำหนด และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2.1.4 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 บรรยายประกอบสื่อประสมเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในทางทฤษฎีของรายวิชาสถิตยศาสตร์ ซึ่งจะมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน
2.2.2 ฝึกใช้เครื่องมือและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
3. ฝึกทำโจทย์ตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับงานจริง และให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1 กรณีศึกษาการประยุกต์ความรู้ด้านสถิตศาสตร์ในงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3.2.2 ให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม หรือศึกษาค้นคว้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3.3.2 ประเมินจากผลการอภิปรายกลุ่มศึกษาค้นคว้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
 
4.2.1 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นระหว่างกิจกรมมการเรียนการสอน
4.2.3 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
4.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียน หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.1.3 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2.1 มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษา โดยใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
 
5.3.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1 ENGME101 สถิตยศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4 , 3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 1. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 2. สอบกลางภาค 3. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 4. สอบปลายภาค 1. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 2. สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 3. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 12 4. สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 18 1. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 25 % 2. สอบกลางภาค 25 % 3. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 15 % 4. สอบปลายภาค 25 %
2 1.1.1 , 2.1.3 , 2.1.4 , 3.1.3 , 3.1.4 , 4.1.1 , 4.1.2 , 5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.3 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5 %
3 1.1.1 , 1.1.2 1. ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน 2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดภาคการศึกษา 5 %
1. กลศาสตร์วิศวกรรม (ภาคสถิตยศาสตร์) เมธี หมั่นทำการ และก่อเกียรติ บุญชูกุศล   2. กลศาสตร์วิศวกรรม (ภาคสถิตยศาสตร์) มนตรี พิรุณเกษตร   3. Engineering Mechanics (Statics ) R.C.HIBBELER   4. Engineering Mechanics (Statics) J.L. MERIAM L.G. KRAIGE

5. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตศาสตร์ จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล
6. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตศาสตร์ กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข
7. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตศาสตร์ จิรศักดิ์ ปัญญา
 
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิตศาสตร์
ไม่มี
โดยการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลด์ในปลายภาคการศึกษา จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ประเมินจากแบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
3.1 โดยการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลด์ในปลายภาคการศึกษา จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
3.2 ประเมินการสอนโดยพิจารณาจากผลการเรียน ผลการสอนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน หากนศ.ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี อาจหมายความได้ว่า ใช้กลยุทธ์ในการสอนได้ดี
3.3 สังเกตุนศ.ในขณะที่ให้ทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน หรือสังเกตจากการบ้านหรืองานที่นศ.ทำส่ง เพื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิของการสอนในชั่วโมงก่อนหน้า
ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา
หลังจากสิ้นภาคการศึกษา ผู้สอนจะนำผลจากข้อ 1 และ 2 ของหมวดที่ 7 นี้ มาพิจารณาเพื่อจัดทำรายงานเอกสาร มคอ.5 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชานี้ในภาคการศึกษาหน้าต่อไป