การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

Vocational Curriculum Development

1.  เข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรอาชีวศึกษา
              2.  เข้าใจหลักการทำโครงการสอนรายวิชา แผนบทเรียน และการประเมินผลรายวิชา
              3.  เข้าใจส่วนประกอบในการเขียนเอกสารหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัด การเลือกเนื้อหาสาระ
              4.  เข้าใจแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ และการแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรอาชีวศึกษา
               5. เข้าใจการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านการสร้างอาชีพ
               6. เห็นความสำคัญของรายวิชาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา    
เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา  นำไปใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดทฤษฎีหลักสูตร บริบทที่เกี่ยวข้องกับ       การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางและกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้น ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ การหาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการที่จัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สภาพและปัญหาของหลักสูตรด้านอาชีวศึกษา
10  ชั่วโมง หรือมากกว่า
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิลิขสิทธิ์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ใช้ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา     และในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางที่เหมาะสม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

                      6. มีความเข้าใจหลักการหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา  และอันที่จะส่งกระทบต่อบุคคลองค์กรและสังคม
                       7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไว้ในรายวิชาหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา      ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารใบความรู้  ให้ตรงตามจุดประสงค์สิ่งที่ต้องการค้นหา หรือเกี่ยวข้องกับหลักการทางหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา     

3. ถาม – ตอบคำถาม ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา     
4. ฝึกทำปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา  เฉลยโจทย์ปัญหาพร้อมแนะนำองค์ความรู้ไปใช้งานในการจัดทำโครงการสอนรายวิชาได้อย่างถูกต้อง
1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2    ความสนใจซักถามองค์ความรู้ความรู้ที่ได้นำมาสอน
1.3.3    การตอบปัญหา ข้อซักถามทางด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา     
1.3.4    ประเมินผลจากผลงานการบ้าน  และงานที่มอบหมาย หลังจากการได้ทำการสอน
1.3.5    ประเมินผลงานจากการจัดทำโครงการสอนรายวิชา
มีความรู้ใน หลักการ แนวคิดทฤษฎีหลักสูตร บริบทที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางและกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้น ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ การหาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการที่จัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สภาพและปัญหาของหลักสูตรด้านอาชีวศึกษา
จัดเตรียมเอกสารใบความรู้เสริมให้กับนักศึกษา พร้อมการบรรยายเกี่ยวกับเอกสารประกอบ การสอนเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา    พร้อมให้ผู้เรียนทำการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา  และมอบหมายให้ค้นหาองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานการค้นคว้า ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  พร้อมนำมาสรุปในเนื้อหาความรู้ที่ศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบองค์ความรู้ระดับพื้นฐานทางหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา  โดยการซักถาม  ทดสอบหลังศึกษาจบหน่วยเรียน สอบกลางภาคเรียน  และสอบปลายภาคเรียน  ที่เน้นการวัดหลักการในการจัดทำโครงการสอนรายวิชาได้ถูกต้อง
2.3.2   ประเมินจากการรายงานผลการค้นคว้าข้อมูลทางหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา 
พัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา  อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสอนรายวิชา
3.2.1   ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารใบความรู้ให้กับนักศึกษา  ทำการค้นคว้าองค์ความรู้ในทางหลักสูตรและการพัฒนารายวิชา  เพื่อเป็นการเตรียมตัวในชั้นเรียน
3.2.2   ผู้สอนบรรยายให้รายละเอียดความเข้าใจในบทเรียน หรือในเอกสารใบความรู้
3.2.3   ผู้สอนยกตัวอย่าง และให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยผู้สอนจะให้การแนะนำอย่างใกล้ชิด สอบถามปัญหาการบ้านที่ได้มอบหมายไว้  พร้อมเฉลยวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง
3.2.4   มอบหมายงานการค้นคว้าเพิ่มเติม หลังจบการเรียนในแต่ละครั้ง  มอบหมายการบ้านโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา แสดงการหาคำตอบ พร้อมส่งตรวจในวันต่อๆ ไป
3.3.1   การทดสอบความรู้หลังเรียนจบหน่วยการเรียน  และซักถามองค์ความรู้ สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขโจทย์ปัญหา
3.3.2   การประเมินรายงานการค้นคว้ารายบุคคล และรายกลุ่ม
3.3.3   วัดผลจากการสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1  ให้ผู้เรียนจัดแบ่งกลุ่มในการค้นคว้าองค์ความรู้ทางด้านหลักสูตร ในเนื้อหารายวิชาที่เรียน
4.2.2   ผู้สอนจัดการมอบหมายหัวข้องานที่ควรศึกษา เพื่อทำการค้นคว้าให้กับกลุ่มนักศึกษา  และนำไปค้นคว้าทางด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   ผู้สอนตรวจสอบรายงานที่ได้ให้นักศึกษาทำการค้นคว้า ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งแก้ไขวิธีการ และให้คำแนะนำจากผู้สอน  หากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
4.2.4   ผู้สอนนำผลงานรายงานของทุกกลุ่มมาสรุปให้ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนได้รับทราบ
4.3.1   ประเมินองค์ความรู้ของผู้เรียนเองตามหัวข้อหน่วยการเรียนที่กำหนดให้ หรือควรจะต้องมีในรายวิชานี้  หรือเป็นคุณลักษณะที่ครูช่างอุตสาหกรรมที่พึงมี
4.3.2   ประเมินจากผลงาน การจัดทำรายงาน  และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการสอบ
5.1.1  ทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาและเกี่ยวกับ  ลักษณะของจุดประสงค์ทางการศึกษา
             5.1.2  พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับ แผนบทเรียน และการประเมินผลแผนบทเรียน
              5.1.3   พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสาร การจัดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์หลักสูตร
             5.1.4   พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้  การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
5.1.5   พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร และ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
5.1.6  พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร DACUM และการพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญแบบต่างๆ
5.1.7  มีทักษะที่ถูกต้อง  ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการสอนรายวิชา
5.2.1   ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารใบความรู้ให้กับนักศึกษา  ทำการค้นคว้าองค์ความรู้ในทางหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา
5.2.2   ผู้สอนบรรยายให้รายละเอียดความเข้าใจในบทเรียน หรือในเอกสารใบความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามเนื้อหาในรายวิชา
  5.2.3   ผู้สอนยกตัวอย่าง และให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยผู้สอนจะให้การแนะนำสอบถามปัญหาการบ้านที่ได้มอบหมายไว้  พร้อมเฉลยวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง
5.2.4   มอบหมายงานการค้นคว้าเพิ่มเติม หลังจบการเรียนในแต่ละครั้ง  มอบหมายการบ้านโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา แสดงวิธีทำหาคำตอบ พร้อมส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจในวันต่อๆ ไป
5.3.1   ประเมินองค์ความรู้ของผู้เรียนตามหัวข้อหน่วยการเรียนที่กำหนดให้ หรือควรจะต้องมีในรายวิชานี้ หรือคุณลักษณะที่ครูช่างอุตสาหกรรมที่ควรจะต้องพึงมี
5.3.2   ประเมินจากผลงาน และการสอบ
1  ทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาและเกี่ยวกับ  ลักษณะของจุดประสงค์ทางการศึกษา
2  พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับ แผนบทเรียน และการประเมินผลแผนบทเรียน
3   พัฒนาทักษะการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสาร การจัดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์หลักสูตร
4. มีทักษะที่ถูกต้อง  ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการสอนรายวิชา
1. จัดเตรียมเอกสารใบความรู้ให้กับนักศึกษา  ทำการค้นคว้าองค์ความรู้ในทางหลักสูตรอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา
2. บรรยายให้รายละเอียดความเข้าใจในบทเรียน หรือในเอกสารใบความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามเนื้อหาในรายวิชา
3. ยกตัวอย่าง และให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยผู้สอนจะให้การแนะนำสอบถามปัญหาการบ้านที่ได้มอบหมายไว้  พร้อมเฉลยวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง
4. มอบหมายงานการค้นคว้าเพิ่มเติม หลังจบการเรียนในแต่ละครั้ง  มอบหมายการบ้านโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา แสดงวิธีทำหาคำตอบ พร้อมส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจในวันต่อๆ ไป
ประเมินองค์ความรู้ของผู้เรียนตามหัวข้อหน่วยการเรียนที่กำหนดให้ หรือควรจะต้องมีในรายวิชานี้ หรือคุณลักษณะที่ครูช่างอุตสาหกรรมที่ควรจะต้องพึงมี
ประเมินจากผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ข้อ 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาคเรียน ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาคเรียน 4 8 12 16 5 % 15 % 5 % 20 %
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3 -5.4 งานรายบุคคล งานตามที่มอบหมาย (โครงการสอน ) การทำงานกลุ่มและผลงาน งานตามที่มอบหมาย 15 % ความรับผิดชอบงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30 % 15 %
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
                    กิติมา  ปรีดีดิลก. ปรัชญาการศึกษา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา (เล่ม 1). กรุงเทพฯ : ประเสริฐการพิมพ์, 2528.
                     แก้วตา  คณะวรรณ. หลักการของหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2524.
                     คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค, 2542.
                    จรวย  กลางณรงค์. แนวโน้มของหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์. กรุงเทพฯ :         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
                    จันทิภา  ลิมปิเจริญ. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร. ภูเก็ต : แผนกบริหารการศึกษา วิทยาลัยภูเก็ต, 2528.
                    ฉันทนา  พวงเดช. การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
                    ใจทิพย์  พวงเดช. การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.            
                    ชาดา  กลิ่นเจริญ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
                     ธวัชชัย  ชัยจิรอายากุล. การพัฒนาหลักสูตร : จากแนวคิดสูตรปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529.
                     บุญชม  ศรีสะอาด. พัฒนาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2528.
                     วิชัย  วงษ์ใหญ่. พัฒนาหลักสูตรและการสอน – มิติใหม่.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525.
                     วิชัย  ดิสระ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น, 2535.
                      ศึกษาธิการ, กระทรวง กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2524.
                      สาโรช  บัวศรี. “ข้อคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของไทย” ในความคิดบางประการทาง       การศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2514.
                     สงัด  อุทรนันท์. ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530.
 
 
 
 
 
 
 
                     สุมิตร  คุณากร. หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2518.
 

15

                     Beckner, Weldon and Joc D. Cornett. The Secondary. School Curriculum : Content and Structure. Seranton, Pennsylvania : Intext Educational Publishers, 1974.
                     Boom, Benjamins. Human Characteristics and School Learning. New York : McGraw-Hill Book Company, 1976.
                                      Dave, R.H. Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing. London : London  University  Press, 1989.
                    Davis, Bobert H. Lawrence T. Alexander and Stephen L. Yelon. “Learning System Design” An approach to the improvement of instruction. McGraw-Hill Book Company, 1974.
                     Dewy, John. Democracy and Education. New York : The Macmillan Co., 1916.
Doll, R. Curriculum Improvement. Boston : Allyn & Bacon, 1996.
                     Dhariwal, Mave. “System Approach for Competency Based Curriculum Review Project”. Alberta : Northem Alberta Institute of Technology, 1990.
                     Gagne, Robert M. “Educational Technology as Technique” Education Technology. 8 November 15, 1968.
                      Kerr. John R. “The Problem of Curriculum Reform”, in The Curriculum : Content Design & Development. Oliver & Boyd : Edinburgh in Association With the Open University press, 1971.
                      King, Arthur R. Jr. and John A Brownell. ‘”The Curriculum and Disciplines of Knowledge”. New York : John Wiley and Sons, 1966.
                      Lewy, Arich. Handbook of Curriculum Evaluation. New York : Little Brown. 1979.
เอกสารใบความรู้รายวิชาหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนารายวิชา     
McPhall  David.  Skills Based Teaching in Science and Engineering Degrees.
                        http://www.materials.ac.uk/teachingdev/funded/skillsbased.asp
               Teaching Method.
                         http://wikipedia.org/wiki/Teaching_method (26 December 2005)
               Work-placement
                          http:// www. ringsgroup- thai.com/  work-placement.asp.
 
 
 
 
                และเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 สอบถามสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนจากผู้เรียน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2   จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการแจ้งผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2  ทบทวน ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   ผู้สอนศึกษาเพิ่มเติมด้านวิธีการในการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิธีการสอน รวมทั้งปรับปรุงพื้นฐานทางทฤษฏีด้านเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน
5.3   ผู้สอนศึกษาเพิ่มเติมด้านเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งนำมาสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันตามหลักทฤษฏีหลักสูตรและการสอนสมัยใหม่
5.4  มีการเอาใจใส่ดูแล  สื่อการสอนทางด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา