การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health

1.1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา
1.2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย 
1.3. อธิบายเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
1.4. ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ได้
1.5. สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง
1.6. ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การป้องกัน การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้าง โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง การออกกำลังกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Enhance the knowledge relating to the physiology, the effects of exercise on  various systems of the body, prevention of injury from exercise, test and assessment of  self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise in sports and exercise for  health and the practice based on sports and exercises. 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
Brainstorming

Team Teaching
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตพิสัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
Team Base Learning Jigsaw Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม งานที่มอบหมาย

การสอบ
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching

Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การนำเสนอผลงาน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
Team Base Learning Experiential Learning Team Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กรณีศึกษา
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching

Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กรณีศึกษา โครงงาน การนำเสนอผลงาน
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) สามารถเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

แสดงหรือสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
Project Based Learning Experiential Learning
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. Brainstorming 2. Team Teaching 1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming 1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming 1. Team Base Learning 2. Experiential Learning 3. Team Teaching 4. Brainstorming 1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming 1. Project Based Learning 2. Experiential Learning
1 GEBHT602 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 – 8 และ 10 – 17 10 %
2 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1 – 8 และ 10 – 17 10 %
3 ความรู้ การสอบกลางภาค 9 10 %
4 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 – 16 20 %
5 ความรู้ การสอบปลายภาค 17 10 %
6 ทักษะ ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 1 – 8 และ 10 – 17 40 %
สรีรวิทยากับการออกกำลังกาย สุขภาพส่วนบุคคล โภชนาการ การปฐมพยาบาล สมรรถภาพทางกาย ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 
http://www.thaihealth.or.th/ http://hss.moph.go.th/index2.php http://thaisportsmed.org/

 
http://ww.sat.or.th/index.php/en/ http://resource.thaihealth.or.th/article-research http://www.sportscience.or.th/th/ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive

 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา

 
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
:  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
:  นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป