ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น

Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล