ศิลปะพื้นถิ่น

Local Arts

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะประจำชาติ ศิลปะล้านนา ศิลปะพื้นถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาทางศิลปะและสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียนหรือทางอินเตอร์เนต
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
     โดยอาจารย์ผู้สอนจะแจ้ง วัน - เวลาให้นักศึกษาทราบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 3 2 1
1 BAACC410 ศิลปะพื้นถิ่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล