การวางแผนการผลิตและการควบคุม

Production Planning and Control

เข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิต พัฒนาและดำเนินการตารางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการผลิต จัดการสินค้าคงคลังและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในการวางแผนและควบคุมการผลิต ดำเนินการกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมการผลิต 
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูลในระบบควบคุมการผลิจ เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดการผลิตการควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการ ห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนและการควบคุมการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
พิภพ ลลิตาภรณ์. (2553). ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง). (พิมพ์ครั้งที่ 15). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).