ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

Special Problems in Animal Science

เพื่อให้นักศึกษารู้ เข้าใจ และทำการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
เพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นความรับผิดชอบรอง
(2) มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบรอง
1 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
3 มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริต คัดลอกงานของผู้อื่น
4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
(4) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เป็นความรับผิดชอบรอง
(2) มีความรอบรู้  เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การเรียนการสอนแบบ problem base โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(1) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(2) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
(3) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
(3) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้  ตวามรับผิดชอบหลัก
กรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1) ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงาน
(2) การสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบปากเปล่า
(2) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบรอง
1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
(1) มีทักษะการสื่อสาร  เป็นความรับผิดชอบรอง
(2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือในการปฏิบัติงานจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูล
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย
(3) การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม (2) มีจรรยาบรรณ (1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ (2) มีความรอบรู้ (3) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (2) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ (1) มีทักษะการสื่อสาร (2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 ผลงาน และการนำเสนอปัญหาพิเศษ 3-17 ผลการสอบ 35 % ผลการดำเนินการจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 50 %
2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 โครงร่างปัญหาพิเศษ 3 5 %
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 รูปเล่มปัญหาพิเศษเพื่อขอสอบปัญหาพิเศษ 3-17 5%
4 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 เล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ และ CD จำนวน 2 ชุด 3-17 5%
คู่มือปัญหาพิเศษ
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ฯ แนะนำ
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน
โดยการทำแบบประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4