ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4

Practical Skills in Animal Science 4

เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา
เพื่อให้นักศึกษานักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา 
ฝึกงานสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นความรับผิดชอบรอง
1.1.2  มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบหลัก
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำอลอกการบ้านของผู้อื่น
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
(2) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
(5) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2.1.1  มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ เป็นความรับผิดชอบรอง
2.1.2  มีความรอบรู้
เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการให้โจทย์กรณีศึกษาในสภาพการณ์เลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบรอง
(1) บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และกรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(2) การอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มาหรือเลือกใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กำหนด
(3) ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.1.1 ภาวะผู้นำ เป็นความรับผิดชอบหลัก
4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์ ดังนี้
(1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1.1  มีทักษะการสื่อสาร
5.1.2  มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นความรับผิดชอบรอง
วิเคราะห์สถานการณ์จำลองสถานการณ์เสมือนจริง หรือแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูล
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 4.1.1 ภาวะผู้นำ 4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.1.2 มีความรอบรู้
1 BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2 ผลงาน /รายงาน/การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 30%
2 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2 นำเสนอรายงาน พฤติกรรมต่างๆ เช่น การร่วมอภิปราย การตอบคำถาม เป็นต้น ทุกสัปดาห์ 30%
3 1.1.1, 1.1.2 การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ 40%
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาโดยการใช้แบบประเมิน
นำผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาที่ได้นำใช้วางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น