อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสามารถการวางแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง และกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่และนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ผลกระทบของอุตสาละบริการหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศและต่างประเทศ การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อนาคตทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคโลกาภิวัตน์
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องสาขาการท่องเที่ยว โทร.0969897962
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1  เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความมร่วมมือต่าง ๆ 1.2.2  อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 1.2.3  สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 1.3.3  ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4  เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1ความรู้ที่ต้องได้รับเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยมีเนื้อหาในรายละเอียดต่อไปนี้ 2.2.1 มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและในงานบริการและปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ 2.2.2 มีความรู้และเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและงานบริการ รูปแบบในการช่วยเหลือและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง 2.2.3 มีความรู้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 2.2.2  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม หรือสถานการณ์จำลอง 2.2.3  การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า 2.2.4  การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีด้านการปฐมพยาบาล 2.2.5  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 3.3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอันนำมาซึ่งอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 3.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ(ท่องเที่ยวและโรงแรม)
3.2 วิธีการสอน
3.2.1  ร่วมกิจกรรม สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน 3.2.2   ฝึกการเขียนรายงานการประสบอุบัติเหตุอย่างเป็นขั้นตอนและหาแนวทางแก้ไขได้ (Solving Problem)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์เมื่อมีสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นข้อชี้วัดหนึ่งในการให้คะแนนปฏิบัติได้ 3.3.2  พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 4.1.1  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 4.1.2  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
 
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน 4.3.2  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.5.2  มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 5.5.3  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.5.4  มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 5.2.2  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1  ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1,1.4-2.6,3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 30% 30%
2 3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4 การนำเสนองาน/การรายงาน 8, 11,12,13 20%
นิศา ศิลปเสรฐ. 2564.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักษ์พงษ์  ขอลือ. 2566. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ. กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น.
JOHN R. WALKER. 2016. EXPLORING THE HOSPITALITY INDUSTRY. GLOBAL EDITION.
 
เอกสารแนะนำการท่องเที่ยว, โปรชัวร์การท่องเที่ยว
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 2.ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล-คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 3.ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนด้วยตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
1.การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 2.การวิเคราะห์ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 3.การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับรุ่นต่อไป
1.ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 2.(อาจ) ให้กรรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน 3.เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.(อาจ) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย) 5.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
1.นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 2.นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง