หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Principles of Industrial Product Design

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักกระบวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐาน วิธีความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค สร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติหลักกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐาน วิธีความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติทางความคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักกระบวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐาน วิธีความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค สร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงออกแบบตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
          1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชองต่อตนเองและสังคม
          1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
          1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงต่อเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
          1.3.2 การแบ่งงานกลุ่ม และวิพากษ์ผลงาน
          2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
          2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
          2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
          2.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างผลงาน ไทยและต่างชาติจากการเรียนการสอน 2.2.2 ทำงานกลุ่มและเดี่ยว นำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          2.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
          2.3.2 ประเมินผลงานปฏิบัติและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 2.3.3 สอบกลางภาคและปลายภาค
          3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
          3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
          3.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างโดยใช้สื่อประกอบ
          3.2.2 ปฏิบัติงานเดี่ยว
          3.2.3 นำเสนอผลงาน พร้อมวิจารณ์และแนะนำ
          3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
          3.3.2 พิจารณาจากงานปฏิบัติ และการนำเสนอรายเดี่ยว
          3.3.3 สอบกลางภาคและปลายภาค
          4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 
          4.2.1 จัดกิจกรรมรายเดี่ยว
          4.2.2 การนำเสนอผลงานที่มอบหมาย
          4.3.1 ประเมินจากความเอาใจใส่และมีส่วนร่วมในผลงานเดี่ยว
          5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          5.2.1 มอบหมายงาน
          5.2.2 นำเสนอข้อมูลและแหล่งที่มาของการค้นคว้า
          5.3.1 ประเมินจากความสมบูรณ์และถูกต้องของผลงาน
          5.3.2 ประเมินจากการนำเสนองานออกแบบ
          6.1 มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
          6.2.1 บรรยายพร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละสัปดาห์
          6.2.2 มอบหมายให้ปฏิบัติงานตามโจทย์การประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
          6.3.1 การให้คะแนนวัดผลจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติในและนอกชั้นเรียน และ project ท้ายเทอม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAAID153 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคเรียน / สอบปลายภาคเรียน 9 , 17 10% , 15%
2 ปฎิบัติงานออกแบบและพัฒนารายสัปดาห์ / การส่งงานที่มอบหมาย ตลอดปีการศึกษา 65%
3 การเข้าชั้นเรียน / ความรับผิดชอบ / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา 10%