กลศาสตร์ของไหล

Fluid Mechanics

เข้าใจหลักการเบื้องต้นทางคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึงการเคลื่อนที่ของของไหล สามารถประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนที่และการไหลแบบต่อเนื่อง การไหลคงตัวของของไหลที่อัดตัวได้ สามารถหาพลังงานและโมเมนต์ตัม การสูญเสียพลังงานจากการไหลได้ เข้าใจหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือวัดของไหล
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึง การเคลื่อนที่ของของไหล สมการการเคลื่อนที่และการไหลแบบต่อเนื่อง การไหลคงตัวของของไหลที่อัดตัวได้ สมการพลังงานและโมเมนต์ตัม การสูญเสียพลังงานจากการไหล การวัดและเครื่องมือวัดของไหล

Study properties of fluid, fluid static, dimensional analysis and similarity of fluid dynamics, equation of motion and  continuous flow, steady flow of incompressible fluid, equation of power and momentum, power loss of fluid flow, fluid flow measurement and instrument.
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยระบุวัน เวลา ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3     มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1  กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงาน ของผู้อื่น
1.2.3 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
1.2.4 อภิปรายกลุ่ม
1.2.5 กําหนดให้นักศึกษาสืบค้นตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกําหนดบทบาทสมมติ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่ มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางกลศาสตร์ของไหลเพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน นิยามและ ความหมายของกลศาสตร์ของไหลรวมทั้งคุณสมบัติต่างๆที่สําคัญของของไหลแต่ละชนิดการวิเคราะห์ความ
ดันและแรงที่กระทําต่อวัตถุและสัมผัสกับของไหลหยุดนิ่งบนระนาบผิวเรียบและโค้ง แรงลอยตัวของวัตถุที่ อยู่บนของไหล การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึง การวิเคราะห์ถึงลักษณะการไหลแบบต่างๆ สมการ โมเมนตัม และสมการพลังงานของการไหลในรูปแบบต่างๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไหลโดยใช้สมการ

 
 
เบอร์นูลลีได้อย่างถูกต้อง ลักษณะการไหลจากค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์การคํานวณการสูญเสียหลักและการ สูญเสียรอง รวมทั้งการสูญเสียรวมของระบบ และการวัดและเครื่องมือวัดของไหล
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้แบบฝึกหัด แก้ปัญหาโจทย์ การบ้าน การทํางานเป็นกลุ่ม และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการ ประยุกต์การใช้งานในทางปฎิบัติโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
ทําการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอกรณีศึกษาของนักศึกษา
3.1.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.2    สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3        มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.4   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการประยุกต์เครื่องจักรกลของไหลในปัจจุบัน
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
ประเมินตามสภาพจริงจากงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และการเข้าชั้นเรียนเป็นต้น
 
4.1.1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน ประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม ต่อสังคม
4.2.1จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนําเสนอรายงาน
4.3.1ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด
4.3.2ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
4.3.3ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 นักศึกษามีทักษะในการคิดคํานวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย์
5.1.2นักศึกษาต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่นการใช้คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมานําเสนอการส่งงานในรูปแบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
5.1.3   นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ได้จากการคํานวณ โดยการอธิบายสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น
จากผลการคํานวณ
5.1.4 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพใน สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่การคํานวณขั้นพื้นฐานจนถึงการคํานวณขั้นสูง
5.2.1 นําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที่ น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน
5.2.2 การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและ สืบค้นข้อมูล
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning การ ทํางานหรือการบ้านส่ง โดยมีโจทย์ที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต มีการอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่งการบ้านทางอีเมล์
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนองานหน้าห้องเรียน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
5.3.3 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1       มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.2.2 สนับสนุนการทําโครงการ
6.3.1 มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
6.3.2 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 การเข้าชั้นเรียนและการแต่งกาย 1-17 10%
2 2.1.1,2.1.2, 3.1.1,3.1.2, 3.1.3 สอบย่อย 5, 15 10%
3 2.1.1,2.1.2, 3.1.1,3.1.2, 3.1.3 สอบกลางภาค 9 30%
4 2.1.1,2.1.2, 3.1.1,3.1.2, 3.1.3 สอบปลายภาคเรียน 17 30%
5 1.1.2, 2.1 3.1, 5.1, 6.1 งานที่ได้รับมอบหมาย 1-17 20%
B. R. Munson, D. F. Young, and T. H. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, 3rd Edition, John Wiley and Sons, 1998 – (Main Text Book)
-
R. W. Fox and A. T. McDonald, Introduction to Fluid Mechanics, 7th Edition, John

Wiley and Sons, 1998

B. Massey, Mechanics of Fluids, 7th Edition, Stanley Thornes, 1998 R. L. Street, G. Z. Watters, and J. K. Vennard, Elementary Fluid Mechanics, 7th

Edition, John Wiley and Sons, 1996
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
5.1   ปรบปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4