การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตของทางวิศวกรรม อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
                ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          หน้าที่ของการควบคุมการผลิต  การพยากรณ์การผลิต  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ     การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคตและการวางแผนโครงการ
๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
                                   ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
                                   ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
                             ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          ต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การควบคุมคุณภาพ        และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคต
                         บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
                        - งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                        - มอบหมายรายงานเป็นกลุ่ม
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาสามารถคำนวนการพยากร์  การบริหารการผลิต  การจัดตารางการผลิต  การบริหารโครงการ 
บรรยายพร้อมแสดงวิธีทำ
งานมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล