นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology

1.1  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2  เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1.3  สามารถสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1.4  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   1.5  สามารถประเมินค่าประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 1.6  สามารถการออกแบบนวัตกรรม
 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม
 3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง 1102 อาคาร 11  3.2  e-mail; khanittha_t@rmutl.ac.th ทุกวัน
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. Team Base Learning
2. Collaborative Team Learning
การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3. มีสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Brainstorming 4. Collaborative Team Learning
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 4. โครงงาน
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Team Base Learning 2. Brainstorming 3. Collaborative Team Learning
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 4. โครงงาน
1.  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Team Base Learning 2. Collaborative Team Learning
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 4. โครงงาน
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Brainstorming 4. Collaborative Team Learning
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 4. โครงงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2.ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3.ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 มีสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 1.2, 2.3, 3.2 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
3 2.3, 3.2, 4.3, 5.2 กรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 15%
4 2.3, 3.2, 4.3, 5.2 การนำเสนองาน/การรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 2.3, 3.2, 4.3, 5.2 โครงงาน 12-16 30%
6 1.2, 2.3 การนำเสนอผลงาน 16 20%
-มณฑลี ศาสนนันทน์, การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่1. กทม. สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, 2552. หน้า 1-120.  
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, บัญชีนวัตกรรมไทย http://www.innovation.go.th/sites/default/files/images/20170613-innovation.pdf
-สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พิมพ์ครั้งที่  1 ปทุมธานี : 2557.106 หน้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นวัตกรรม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็ปไซด์เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
1.1  นักศึกษาเป็นผู้ประเมินผลผู้สอน และรายวิชานี้ทางเว้ปไซด์ของมหาวิทยาลัย
1.2  นักศึกษาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในรายวิชานี้ในตอนท้ายของการเรียนการสอนปลายภาคเรียน 
1.3 นักศึกษาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้
1.4 นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน
1.5 นักศึกษาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม และความสุขแก่สังคม
2.1 สังเกตพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนของนักศึกษา (การซักถาม การร่วมอภิปราย การแสดงความคิดเห็น)
    2.2 จากกิจกรรมกลุ่มย่อยในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน แบบฝึกหัด งานมอบหมายในชั่วโมง
    2.3 จากการสังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
    2.4 จากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 ปรับปรุงเอกสาร ตำราที่ใช้ในการเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อแก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
    3.2 ให้นักศึกษานำเสนอสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมในรายวิชานี้
    3.3 นำผลการประเมินที่ได้จากนักศึกษามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
    3.4 ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน
4.1 สังเกตการณ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการเรียน การมีวินัย การเข้าเรียน และการส่งงานตรงต่อเวลาความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
    4.2 สังเกตการณ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ได้เรียนไป ได้แก่ การแต่งกาย บุคลิกภาพ การปรับตัว พฤติกรรมด้านจริยธรรม
    4.3 ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
    4.4 การปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และวิธีการนำเสนอตามที่ได้รับการแนะนำ
 5.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
    5.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ตามที่นักศึกษาสนใจ
    5.3 ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้มีข้อบกพร่องน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    5.4 พัฒนากิจกรรม หรือ ทำโครงการใหม่ ที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษามาเป็นทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้น
    5.5 พัฒนาเทคนิคการสอน  สื่อเทคโนโลยีการศึกษา ให้ทันสมัย น่าสนใจ และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
          5.6 นำเสนอรายการทางโทรทัศน์ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับวิชาศิลปะการใช้ชีวิต