สถิติ

Statistics

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1. รู้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ 2. เข้าใจวิธีการหาความน่าจะเป็น 3. เข้าใจการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 4. เข้าใจหลักการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน 5. เข้าใจหลักการทดสอบไคสแควร์ประยุกต์
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางสถิติเพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ  มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของค่าสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม และการทดสอบไคสแควร์   The study of preliminary statistics, probability, random variable, random variable distribution, Sampling, Sampling distribution, estimation and hypothesis testing of one and two sample, and chi-square testing.
3.1 วันพุธ-พฤหัสบดี  เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง 1102 อาคาร 11 3.2  e-mail: khanittha_t@rmutl.ac.th ทุกวัน 3.3 ไลน์กลุ่มเรียน
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ก่อนเรียนเนื้อหาทุกครั้งฝึกให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักรับผิดชอบ 2. มอบหมายงาน แบบฝึกหัด
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. ความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
 1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1, การสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 2. การสอนแบบตั้งคําถาม 3. มอบหมายงาน
1. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ทดสอบย่อย 3.ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
 
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การมอบหมายงานโดยการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นกลุ่มแล้วทำรายงานส่ง 2. ยกตัวอย่างในเนื้อหารายวิชาให้แสดงการคิด แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 3. การมอบหมายงาน โดยให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
1. การสังเกต 2. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 3.ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย 4.ทดสอบย่อย
1.  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล โดยกำหนดขอบเขตงานเป็นการไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม และยกตัวอย่างประกอบการนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
1. การสังเกต,การประเมิน 2. การนำเสนองาน
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ใช้ Power point   2. มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 4. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2.ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 3.ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 FUNMA109 สถิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 สอบกลางภาค 8 30%
3 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 สอบปลายภาค 17 30%
4 1.1,1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 ผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย (การบ้าน) การส่งงานตามเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการเรียน วิชาสถิติ
-
รัตนะ บัวสนธ์. เทคนิตการสุ่มตัวอย่าง  แนวคิดและการประยุกต์ใช้. นครสวรรค์ : ริมปิงการพิมพ์. 2549.
สายชล สินสมบูรณ์ทอง. สถิติวิศวกรรม. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์. 2553
ณหทัย ราตรี. สถิติเบื้องต้นแนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬา่ลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554
 มนตรี สังข์ทอง. หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2557
คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์.กรุงเทพฯ :    หจก.วีเจพริ้นติ้ง. 2557
กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2560 
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงค์. หลักสถิติเบื้องต้น. นนทบุรี : ไอดีซีฯ. 2560
Mendenhall. W., Beaver. J. R., Beaver M. B. Introduction to probability and Statistics. 14 edition : International edition. 2013
 
- แบบประเมินผู้สอน 
- การสังเกตการณ์ในการสอน - ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ - การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
- แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน - การทำวิจัยในชั้นเรียน
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทำแบบฝึกหัดประมวลความรู้ แล้วนำเสนอแนวความคิดในท้ายบทเรียน  - การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ตรวจสอบข้อสอบ
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการทวนสอบในข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาจากงานวิจัยของอาจารย์ - นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา