การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

Design of Machine Elements

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ขั้นตอนและปรัชญาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่มและคลัปปิ้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเฟือง

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรการผลิต โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกลวิธีการสอน มีการวางระบบการประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้านตามกรอบของ TQF คือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย จึงได้พัฒนากลวิธีการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ตลอดจนการเพิ่มเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย ในหัวข้อการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตร เช่น เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เครื่องย่อยกิ่งไม้ เป็นต้น เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดเตรียมการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อทำการศึกษาครบตามเนื้อหาสาระที่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง


 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล กาววิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่มและแคล้มปิ้ง การออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเฟือง
- อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาโดยการติดป้ายประกาศ
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู (รอง)
1.3 แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี (หลัก)
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ (รอง)
1. แบบประเมินพฤติกรรม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ   ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
3. แบบประเมินการนำเสนอ
4. แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา
5. แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม
6. แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา เช่น การทำรายงาน การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ลอกงานเพื่อน
4. ประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน    และการสอบ เช่น การแต่งกายที่ถูกระเบียบ  การมีสัมมนาคารวะต่อผู้ใหญ่  การทุจริตในการสอบ
5. ประเมินจากการรับฟังคิดเห็นร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
6. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ด้านความรู้
2.1มีความรอบรู้ด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ (หลัก)
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาเฉพาะรวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง
ความสำคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ (รอง)
2.3 สามารถนำหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้ามศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม (รอง)
1. แบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบทดสอบกลางภาค
3. แบบทดสอบปลายภาค
4. แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา
5. แบบทดสอบเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อทดสอบความรู้
6. แบบประเมินการนำเสนอ
7. แบบประเมินผลการคิดที่เป็นระบบที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
8. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1. ประเมินจากการตอบข้อซักถามการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
3. ประเมินจากรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ประเมินความรู้จากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการทดสอบหลังเรียน
5. ประเมินจากผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Learning)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ความสลับซับซ้อนในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม (หลัก)
3.2 มีทักษะในการนำความรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณาญาณและเป็นระบบ (รอง)
1. แบบทดสอบหลังเรียน
2. แบบทดสอบกลางภาค
3. แบบทดสอบปลายภาค
4. แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา
5. แบบทดสอบเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อทดสอบ
ความรู้
6. แบบประเมินการนำเสนอ
7. แบบประเมินผลการคิดที่เป็นระบบที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
8. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1. ประเมินจากการตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ประเมินจากแบบฝึกหัด รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการทดสอบหลังเรียน
4. ประเมินจากผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Learning)
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 แสดงออกถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (รอง)
4.2 แสดงออกถึงการมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (รอง)
4.3 สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (หลัก)
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคมด้านการนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม (รอง)
1. แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
2. แบบประเมินการนำเสนอ
3. แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา
4. แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม
5. แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
6. แบบประเมินตนเอง และเพื่อน
7. แบบประเมินผลการประชุมสัมมนา
1. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
 
2. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม การตอบข้อซักถาม
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4. ประเมินความรับผิดชอบงานกลุ่ม การส่งงานตามเวลา
การช่วยเหลือในการทำงาน
5. ประเมินตนเอง และเพื่อน
6. ประเมินจากผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem -
Based Learning)
7. ประเมินจากการจัดสัมมนา 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 16 ตามหัวข้องานวิจัยจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยให้นักศึกษาร่วมกันดำเนินการจัดสัมมนาด้วยตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลทำให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว (หลัก)
5.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปรความหมายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (รอง)
1. แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
2. แบบประเมินการนำเสนอ
3. แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา
4. แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม
5. แบบประเมินการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค
1. ประเมินจากแบบฝึกหัด
2. ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากเอกสาร การรายงานและงานมอบหมาย
4. ประเมินทักษะการใช้สื่อ การใช้ภาษา จากการแสดงความคิดเห็น
5. ประเมินจากคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ประกอบในรายงาน
6. ประเมินจากงานวิจัยภาษาอังกฤษที่มอบหมายให้สืบค้น โดย
การอ่าน (Reading) แล้วให้เขียน (Writing) สรุปกลุ่มคำสำคัญทำเป็น Mind Map (เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง สามารถจัดกลุ่มความเชื่อมโยงของศัพท์เฉพาะทางได้)
6. ด้านทักษะจัดการเรียนรู้
6.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ (หลัก)
- แบบประเมินสมรรถนะภาคปฏิบัติ
- แบบประเมินพฤติกรรม
-ประเมินจากการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
- ประเมินจากผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 1
1 TEDIE947 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3(หลัก), 1.2 (รอง) ประเมินจาก - การตรงต่อเวลา - ความรับผิดชอบ - การมีวินัย - การเข้าร่วมกิจกรรม - พฤติกรรมที่แสดงออก ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1(หลัก), 2.2(รอง) 5.1(หลัก), 5.2(รอง) 1. ประเมินจาก - รายงานและคุณภาพของข้อมูลที่รายงาน - การนำเสนอ - การอภิปราย - การตอบข้อซักถามและทำแบบฝึกหัด - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - ทักษะการใช้ภาษา - ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี 2. ประเมินจากการทดสอบหลังเรียน 3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 4. ประเมินจากการสอบปลายภาค 5. ประเมินจากการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 17 ทุกสัปดาห์ 5% 5% 10% 20% 5%
3 4.1(รอง), 4.3(รอง) 1. ประเมินจาก - การทำงานเป็นทีม - ตนเองและเพื่อน - ความรับผิดชอบงานกลุ่ม - การจัดสัมมนา 2. ประเมินจากผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 6-7 และ สัปดาห์ที่ 12-13 5% 10%
4 6.2(หลัก) ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด สัปดาห์ที 1-8และ สัปดาห์ที 10-16 30%
สุรพงศ์ บางพาน การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, 2566.
กรรมมันต์   ชูประเสริฐ, อนันต์ อกนิษฐาชาติ และทวี   งามวิไล ทฤษฎีและโจทย์ การอออกแบบเครื่องจักรกล , แมคกรอ- ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์ , 2539
กิตติ นิงสานนท์ และ บรรเลง ศรนิ. การคำนวณและการอออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ม.ป.พ.
จำรูญ   ตันติพิศาลกุล. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1. พิมพ์ที่งานเอกสารและการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2540
บรรเลง  ศรนิล รศ. และประเสริฐ   ก๊วยสมบูรณ์ ผศ. ตารางงานโลหะ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2527
มานพ   ตันตระบัณฑิตย์ , สำลี   แสงห้าว และ สุทิน   จิตร์เจริญ. ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1.กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น ) , 2540
วริทธิ์   อึ๊งภากรณ์ และ ชาญ   ถนัดงาน. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เล่ม 1.กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น , 2528
วริทธิ์   อึ๊งภากรณ์ และ ชาญ   ถนัดงาน. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เล่ม 1 และ เล่ม 2.กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น , 2536
ศุภชัย   ตระกูลทรัพย์ทวี. การออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1.กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547
อนันต์   วงศ์กระจ่าง. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. กรุงเทพมหานคร : โอเอสปริ้นติ้ง เฮ้าส์  , 2543
เอกสารการสอนวิชา การออกแบบสิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต ( Design of Production Machine Element ) เรียบเรียงโดย อาจารย์สุวิช   มาเทศน์
Karl – Heinz Decker. Maschinelemente Gestalung and Berechnung. Munchen : Carl Hansa Verlag , 1984
Shigley , Joseph Edward. Machanical Engineering Design. Singapore Nationl Printers Ltd ,1988
https://books.google.co.th/books?isbn=8120319559
https://books.google.co.th/books?isbn=0470413034