โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม

Engineering Metallurgy

รายวิชาโลหะวิทยาในงานวิศวกรรมมีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา
          2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก
          3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของโลหะ
          4) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลหะผสม
          5) เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาเลือกแผนภาพสมดุล
          6) เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบแผนภาพของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์
          7) เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบแผนภาพของโลหะสามธาตุ
          8) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
          9) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานทางด้านโลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาในงานวิศวกรรมที่เป็นกระบวนการ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกลวิธีการสอน มีการวางระบบการประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้านตามกรอบของ TQF คือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย จึงได้พัฒนาการเพิ่มเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย ในหัวข้อการวิเคราะห์โครงสร้างสีของโลหะ งานวิจัยที่เกี่ยวกับโลหะวิทยาในงานวิศวกรรม เช่น การแข็งตัวของโลหะ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลหะ เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อทำการศึกษาครบตามเนื้อหาสาระที่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ โลหะผสม แผนภาพสมดุล แผนภาพของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์  แผนภาพของโลหะสามธาตุ การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดระยะเวลาในการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมตลอดระเวลาที่ดำเนินการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา เช่น การทำรายงาน การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ลอกงานเพื่อน
4. ประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน    และการสอบ เช่น การแต่งกายที่ถูกระเบียบ  การมีสัมมนาคารวะต่อผู้ใหญ่  การทุจริตในการสอบ
5. ประเมินจากการรับฟังคิดเห็นร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
6. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่นักศึกษาต้องได้รับในรายวิชาโลหะวิทยาในงานวิศวกรรมครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายรายวิชา ประกอบไปอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ โลหะผสม แผนภาพสมดุล แผนภาพของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์  แผนภาพของโลหะสามธาตุ การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีแก่วิชาโลหะวิทยาในงานวิศวกรรม ตลอดจนนักศึกษาต้องสามารถบูรณาการความรู้วิชานี้กับวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น วิชาวิศวกรรมงานหล่อโลหะ งานอบชุบโลหะ เป็นต้น
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ประกอบด้วยการบรรยาย  การอภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
2. ประเมินจากรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินความรู้จากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค
 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้เมื่อจบการศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นสำคัญ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ประกอบด้วยการทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
1. ประเมินจากแบบฝึกหัด รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค
 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณ์ในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น การวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม สภาวะผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบด้วยการมอบหมายงานในการทำงานเป็นทีม  การนำเสนอรายงาน การทีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม การตอบข้อซักถาม
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4. ประเมินความรับผิดชอบงานกลุ่ม การส่งงานตามเวลา
การช่วยเหลือในการทำงาน
 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการกำหนดกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และนำเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิคเฉพาะทางช่างอุตสาหกรรม และการจัดสัมมนา
1. ประเมินจากแบบฝึกหัด
2. ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากเอกสาร การรายงานและงาน
มอบหมาย
4. ประเมินทักษะการใช้สื่อ การใช้ภาษา จากการแสดงความ
คิดเห็น
5. ประเมินจากคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ประกอบในรายงาน
6. ประเมินจากงานวิจัยภาษาอังกฤษที่มอบหมายให้สืบค้น โดย
การอ่าน (Reading) แล้วให้เขียน (Writing) สรุปกลุ่มคำสำคัญทำเป็น Mind Map (เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง สามารถจัดกลุ่มความเชื่อมโยงของศัพท์เฉพาะทางได้)
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนการดูและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยในรายวิชาวิศวกรรมการหล่อโลหะ กำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมตามเนื้อหาสาระของรายวิชา โดยเน้น Hands-On เป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ตามข้อที่ 1 - 5
-ประเมินจากทักษะการปฏิบัติตามใบงานที่กำหนดแต่ละสัปดาห์
- ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือ สื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้าน เวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติ ตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอน ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของ กลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1 มีจิตสำนึกสารธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 TEDIE905 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1(หลัก),1.3(หลัก),1.2(รอง), 1.4(รอง) ประเมินจาก - การตรงต่อเวลา - ความรับผิดชอบ - การมีวินัย - การเข้าร่วมกิจกรรม - พฤติกรรมที่แสดงออก ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1(หลัก), 2.2(รอง), 2.3(หลัก), 3.1 (หลัก), 3.2(รอง), 5.1(หลัก), 5.2(หลัก), 5.3(รอง) 1. ประเมินจาก - รายงานและคุณภาพของข้อมูลที่รายงาน - การนำเสนอ - การอภิปราย - การตอบข้อซักถามและทำแบบฝึกหัด - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - ทักษะการใช้ภาษา - ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี 2. ประเมินจากการสอบกลางภาค 3. ประเมินจากการสอบปลายภาค ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 18 ทุกสัปดาห์ 10% 20% 25%
3 4.1(หลัก),4.3(หลัก), 4.2(รอง), 4.4(รอง) 1. ประเมินจาก - การทำงานเป็นทีม - ตนเองและเพื่อน - ความรับผิดชอบงานกลุ่ม - การจัดสัมมนา ทุกสัปดาห์ 5%
4 6.1(หลัก), 6.2(หลัก) ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด สัปดาห์ที 1-8 และ สัปดาห์ที 10-16 30%
ชัยวัฒน์  เจนวาณิชย์.  2539.  หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง
                 เฮ้าส์.   พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี.  2547.  กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   พีรพันธ์  บางพาน.  2549.  เหล็กกล้าและโครงสร้างทางโลหะวิทยาของเหล็กกล้า.  เชียงใหม่ :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ.   J. T. H. Pearce. และ บัญชา  ธนบุญสมบัติ.  2542.  เทคโนโลยีและโลหะวิทยาของเหล็กหล่อผสม.     กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   มนัส  สถิรจินดา.  2531.  วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก (Iron & Steel Heat – Treatment Engineering).     กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ใ   มนัส  สถิรจินดา.  2529.  เหล็กกล้า (Steel).  กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ-     บรมราชูปถัมภ์.   วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์ และ ชาญ  ถนัดงาน.  2537.  การออกแบบเครื่องจักรกล 1.  กรุงเทพฯ : บริษัท     ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.   วีระพันธ์  สิทธิพงศ์.  2532.  โลหะวิทยากายภาพสำหรับวิศวกร 1.  กรุงเทพฯ : นิยมวิทยา.   สุภชัย  ประเสริฐสกุล.  มปป.  โลหะวิทยากายภาพสำหรับวิศวกร 1.  วิทยาเขตขอนแก่น.   สุภชัย  ประเสริฐสกุล.  มปป.  โลหะวิทยากายภาพสำหรับวิศวกร 4.  วิทยาเขตขอนแก่น. เอกสารสัมมนา.  มปป.  งานหล่อโลหะ.     Allen, Dell K. and Mortensen, Kay S.  1973.  Metallurgy and Materials Science Laboratory     Manual.  Chicago : American Technical Society.   American Society for Metals.  1995.  ASM Handbook Volume 9 : Metallography and   Microstructures.   6th ed.  Materials Park, Ohio : ASM International.   American Society for Metals.  1996.  ASM Handbook Volume 15 : Casting.  6th ed.  Materials     Park, Ohio : ASM International.   Askeland, Donald R. and Webster, P.  1990.  The Science and Engineering of Materials.  2nd ed.     London : Chapman & Hall.   Avner, Sidney H.  1974.  Introduction to Physical Metallurgy.  2nd ed.  N.Y. : McGraw – Hill     Book  Company.   Bramfitt, Bruce L. and Benscoter, Arlan O.  2002.  Metallographer’s Guide : Practices and     Procedures for Irons and Steels.  Ohio : ASM International.    
22 Brick, Robert M., Gordon, Robert B. and Phillips, Arthur.  1965.  Structure and Properties of     Alloys : The Application of Phase Diagrams to the Interpretation and Control of Industrial     Alloy  Structures.  3rd ed.  New York : McGraw-Hill.   Callister, William D.  1985.  Materials Science and Engineering : An Introduction.  New York :     John Wiley & Sons.   Chandler, Harry, [editor].  1999.  Heat Treater’s Guide : Practices and Procedures for Nonferrous     Alloys.  2nd ed.  Ohio : ASM International.   Courtney, Thomas H.  1990.  Mechanical Behavior of Materials.  Singapore : McGraw - Hill     International.   Dalton, William K.  1994.  The Technology of Metallurgy.  New York : Macmillan Publishing Co.   Davis, J.R., [editor].  2002.  Surface Hardening of Steel : Understanding the Basics.  Ohio : ASM     International.   Davis, J.R., [editor].  1998.  Metals Handbook.  2nd ed.  Ohio : ASM International.   Flinn, Richard A.  1963.  Fundamentals of Metal Casting.  Reading, Massachusetts : Addison -     Wesley Publishing Co.   Fredrikson, H. and Hillert, M., [editors].  1985.  The Physical Metallurgy of Cast Iron.  New York     : North – Holland.   Gustavo Waldemar Mugicaa et al.  2004.  Materials Research. Vol.7.No.2.  n.p.   Guy, Albert G.  1962.  Physical Metallurgy for Engineers.  London : Addison-Wesley.   Higgins, Raymond A.  1993.  Engineering Metallurgy Part 1 : Applied Physical Metallurgy.  6th     ed.  London : Edward Arnold.   Kou, Sindo.  2003.  Welding Metallurgy.  2nd ed.  New Jersey : John Wiley & Sons.   Metalog Guide.  1992.  Denmark : Rolf Petersen A/S.   Moniz, B.J.  1994.  Metallurgy.  2nd ed.  Illinois : American Technical Publishers.   Pollack, Herman W. [No Date].  Materials Science and Metallurgy.  4th ed.  n. p : Prentice-Hall     International.   Porter, David A. and Easterling, Kenneth E.  1981.  Phase Transformations in Metals and Alloys.     London : Van Nostrand Rainhold.    
23 Rhines, Frederick. N.  1956.  Phase Diagrams in Metallurgy : their Development and Application.     New York : McGraw – Hill.   Smith, William F.  1990.  Principles of Materials Science and Engineering.  2nd ed.  New York :     McGraw-Hill.   Smith, William F.  1993.  Structure and Properties of Engineering Alloys.  2nd ed.  New York :     McGraw-Hill.   The American Foundrymen’s Society.  1993.  Ductile Iron Handbook.  Illinois : the American     Foundrymen’s Society.   The Materials Information Society.  2002.  Atlas of Stress – Strain Curves.  2nd ed.  Ohio : ASM     International.   Van Vlack, L. H.  1989.  Elements of Materials Science and Engineering.  New York : Addison -     Wesley.   Walton, Charls F., [editor].  1981.  Iron Castings Handbook : Covering data on Gray, Malleable,     Ductile, White, Alloy and Compacted Graphite Irons.  n.p. : Iron Castings Society.   Wood. W.A.  1971.  The Study of Metal Structures and their Mechanical Properties.  New York :     Pergamon Press.  
Brown, John R., [editor].  2000.  Foseco Ferrous Foundryman’s Handbook.  Oxford : Butterworth
            Heinemann.
Baker, Hugh.  1992.  ASM Handbook Volume 3 : Alloy Phase Diagrams.  Ohio : ASM International.
Cullity, B.D.  1978.  Elements of X – Ray Diffraction.  2 nd ed.  Massachusetts : Addison  Wesley.
Japanese Standards Association.  1999.  JIS Handbook : Ferrous Materials & Metallurgy.  Tokyo :
               Japanese Standards Association.
Jastrzebski, Z.D.  1987.  The Nature and Properties of Engineering Materials.  New York : John
           Wiley.
http://www.buehler.com       เว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางโลหะวิทยา
           http://www.metallographic.com เว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางโลหะวิทยา
           http://www.testinginstrument.com เว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางโลหะวิทยา
           http://www.tpub.com/         เว็บไซต์เกี่ยวกับอุณหภูมิ
           http://www.metallography.com       เว็บไซต์เกี่ยวกับโครงสร้างโลหะ
           http://www.asminternational.org      เว็บไซต์หนังสือของ ASM
           http://www.microscopy-today.com   เว็บไซต์เกี่ยวกับโครงสร้างโลหะ
           http://www.formatex.org  เว็บไซต์งานวิจัยและการวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ       
           http://www.internationalmetallographicsociety.org   เว็บไซต์เกี่ยวกับทางด้านโลหะวิทยา
           http://aluminium.matter.org.uk        เว็บไซต์สมบัติทางกลของอะลูมิเนียม
           http://www.matweb.com     เว็บไซต์ข้อมูลโลหะแบบ online
           http://www.steel.org เว็บไซต์ของ American Iron and Steel Institute
           http://www.msm.cam.ac.uk  เว็บไซต์งานวิจัยสมบัติทางกลของโลหะ
           http://www.ccm.udel.edu/Personnel/homepage/class_web   เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา  Materials Science for Engineers
           http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/teaching.html  เว็บไซต์การเรียนการสอนของ University of Cambridge
           http://www.eng.auburn.edu/~wfgale/intro_metals/section2.htm   เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา An Introduction Metallic Materials
           http://www.uwgb.edu/dutchs/symmetry/symmetry.htm     เว็บไซต์เกี่ยวกับ Bravais lattices
 
            http://www.mse.mtu.edu/~drjohn/my3200/lab1/steel.html     เว็บไซต์การเรียนการสอนเกี่ยวกับการโปรเจคภาพแบบสเตริโอกราฟิคส์
           http://www.lassp.cornell.edu/sethna/Tweed/What_Are_Martensites.html เว็บไซต์การเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก
           http://www.people.virginia.edu/~lz2n/mse209       เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา Introduction to the Science and Engineering of Materials  ของ University of Virginia
          http://www.assabth.com/in_right.html          เว็บไซต์เกี่ยวกับ cold work tool steel
            http://www.isit.or.th/techinfo.asp              เว็บไซต์ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย
           http://www.awpa.org เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นลวด
           http://www.eng.auburn.edu/~wfgale/intro_metals   เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา An Introduction to Metallic Materials
           http://www.people.virginia.edu/~lz2n/mse209       เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา Introduction to the Science and Engineering of Materials  ของ University of Virginia
          http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrite_(metal) เว็บไซต์เกี่ยวกับ dendrite
 

25

          http://math.nist.gov/mcsd/savg/vis/dendrite/index.html      เว็บไซต์วิดีโอ dendrite
          http://news.chess.cornell.edu/articles/2006/alloy.html        เว็บไซต์งานวิจัยเกี่ยวกับ dendrite
          http://www.mtm.kuleuven.ac.be/Research/A2P2/Solidification.html  เว็บไซต์เกี่ยวกับการแข็งตัวของโลหะ
          http://www.physnet.uni-hamburg.de/iap/group_ds/research/nucleation.html         เว็บไซต์เกี่ยวกับ heterogeneous nucleation and growth
          http://www.mtm.kuleuven.ac.be/Research/A2P2/Solidification.html  เว็บไซต์เกี่ยวกับการแข็งตัวของโลหะ
          http://www.tech.farmingdale.edu/depts/met/met205/crystallization.html   เว็บไซต์เกี่ยวกับ crystal formation                 
          http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~emmerich/forschung/whatden.html  เว็บไซต์เกี่ยวกับ dendrite
          http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/0306/David-0306.html       เว็บไซต์เกี่ยวกับ solidification and microstructure ในงานเชื่อมโลหะ
          http://mc-mjnde.ornl.gov/BES/Solidification/TransparentMaterial/default.html   เว็บไซต์มีภาพเคลื่อนไหวของการ growth ในงานเชื่อม 
         http://web.met.kth.se/dct/pd  เว็บไซต์แผนภาพสมดุลชนิดต่าง ๆ
         http://www.sjsu.edu/faculty/selvaduray         เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา Material Engineering
         http://www.mrl.ucsb.edu/~edkramer/ เว็บไซต์การเรียนการสอนเกี่ยวกับแผนภาพเฟส      
         http://www.sjsu.edu/faculty/selvaduray         เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา Material Engineering
         http://www.mrl.ucsb.edu/~edkramer/ เว็บไซต์การเรียนการสอนเกี่ยวกับแผนภาพเฟส      
         http://web.met.kth.se/dct/pd  เว็บไซต์แผนภาพสมดุลชนิดต่าง ๆ
         http://www.sjsu.edu/faculty/selvaduray         เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา Material Engineering
         http://www.mrl.ucsb.edu/~edkramer/ เว็บไซต์การเรียนการสอนเกี่ยวกับแผนภาพเฟส      
         http://web.met.kth.se/dct/pd  เว็บไซต์แผนภาพสมดุลชนิดต่าง ๆ
         http://www.sjsu.edu/faculty/selvaduray         เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชา Material Engineering
         http://www.mrl.ucsb.edu/~edkramer/ เว็บไซต์การเรียนการสอนเกี่ยวกับแผนภาพเฟส      
         http://web.met.kth.se/dct/pd/element/C-Fe.html     เว็บไซต์เกี่ยวกับ Fe – C diagram
         http://www.steel.org   เว็บไซต์ของ American Iron and Steel Institute
         http://www.materialsengineer.com/E-Alloying-Steels.htm      เว็บไซต์เกี่ยวกับเหล็กกล้า
           http://www.materials.ac.uk/  เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับโลหะ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสะท้อนความคิดของนักศึกษา
                1.3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามผลคะแนนในการทำงานเพื่อเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดจะสามารถนำไปปรับปรุงตนเองและเตรียมพร้อมในการสอบต่อไป
                1.4 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
                1.5 ให้นักศึกษาประเมินวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
                 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
                 2.4 สาขาวิชาตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนจากการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา
การปรับปรุงการสอน ดำเนินการดังนี้
3.1 การประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา
                 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
                 3.4 ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของวิชาดังนี้
            4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
                 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบวิธีสอน ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
         5.1  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
              5.2 ผู้สอนมีการทบทวนการเรียนการสอนทุกครั้งที่ทำการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งถัดไป และมีการประเมินผลการสอนโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินทุกภาคการศึกษา       และนำผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป
              5.3 ขั้นตอนการทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชา
                   1) พิจารณาผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา
                   2) การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
                   3) เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตร
                   4) เสนอหัวหน้าสาขาและกรรมการคณะเพื่อวางแผนในการปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป