ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Academic English

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุปความ และการนำเสนอในบริบททางวิชาการ Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing and giving presentation in an academic context.
1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสังคมและตลาดแรงงาน 2.ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ สื่อการสอนต่างๆ ให้สอดคล้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุปความ และการนำเสนอในบริบททางวิชาการ Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing and giving presentation in an academic context.
3.1 อาจารย์ประจำรายวิชา กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ โทร 130-131 e-mail; ทุกวัน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) ˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. Lecture, Mind Mapping 2. Think Pair Share 3. Brain Storming 4. Collaborative Team Learning 5. Simulation 6. Peer to Peer 7. Online Mobile and Balance Learning
1. งานที่มอบหมาย 2. สถานการณ์จำลอง 3. การสอบ 4. ผลงาน 5. การนำเสนอผลงาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills) 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. Lecture, Mind Mapping 2. Think Pair Share 3. Brain Storming 4. Collaborative Team Learning 5. Simulation 6. Peer to Peer 7. Online Mobile and Balance Learning
1. งานที่มอบหมาย 2. สถานการณ์จำลอง 3. การสอบ 4. ผลงาน 5. การนำเสนอผลงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Lecture, Mind Mapping 2. Think Pair Share 3. Brain Storming 4. Collaborative Team Learning 5. Simulation 6. Peer to Peer 7. Online Mobile and Balance Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. งานที่มอบหมาย 3. สถานการณ์จำลอง 4. ผลงาน 5. การนำเสนอผลงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม ˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Lecture, Mind Mapping 2. Think Pair Share 3. Brain Storming 4. Collaborative Team Learning 5. Simulation 6. Peer to Peer 7. Online Mobile and Balance Learning
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. สถานการณ์จำลอง 3. ผลงาน 4. การนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมสถานการณ์จำลองผลงาน การนำเสนอผลงาน 1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและ สังคม 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ใ้นหลักการและ ทฤษฎีที่สำคัญ 2.2 สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางด้านภาษา และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขรวมทั้งประยุกต์ ความรู้ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับแกปัญหา 2.3 สามารถพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ทางภาษา และสามารถนำไปประยุกค์ใ์ช้ได้จริง 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง ประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำ ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 5.1 สามารถแนะนำประเด็นการ แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง สร้างสรรค์ 5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ เขียน พร้อมทั้ง เลือกใช้รูปแบบของ สื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้สารสนเทศและ เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
1 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-5 สอบกลางภาค 8 25%
2 หน่วยที่ 6-8 สอบปลายภาค 17 25%
3 หน่วยที่ 1-8 แบบฝึกหัด / กิจกรรม / งานมอบหมาย/Final Performance Performance ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
World link Developing 1ฺB English Fuency, Fourth Edition, National Geographic, James R. Morgan & Nancy Douglas
-Adams, Carl R. and Toyama, Setsuko J. (1997). Journeys: Listening and Speaking 1. -Prentice Hall Asia ELT: Singapore. -Adelson-Goldstein,Jayme.(1991).Listening First: Focused Listening Tasks for Beginners. Hong Kong: Oxford University -Arnold Schwarzenegger.2009). Governor Arnold Schwarzenegger [Online]. Available - Greenall, Simon and Garton-Sprenger, Judy. (1991). Flying Colours Workbook. London: Heinemann. -Benz, Cheryl & Dworak,Kara.(2000).Tapestry Listening &Speaking 1. U.S.A.: Heinle & Heinle Thomson Learning.
การประเมินที่เปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน แบบ onsite และ online
การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล - ผลการสอบ- การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้ จากการตอบสนองในการเรียนรู้
เพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยจัดให้ชาวต่างชาติจากภายนอกมาให้สันทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จัดการสอนนอกห้องเรียนโครงการเสริมสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในมุมมองต่างๆ