ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ

Public and Services Industrial Product Design

เพื่อให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บริการตามกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมบริการ
เข้าใจเกี่ยวกับการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บริการตามกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมบริการ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บริการตามกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมบริการ
-
นักศึกษามี การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน    
 
อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา      อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา    
 
ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ       ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา       ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
 
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ
การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ   
ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน      ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ  
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ  เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาธารณะและบริการ
 
การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน      ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา  พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย  
 
มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเองได้  
 
 ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ  
พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ
ประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน       ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.
1 BAAID128 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ 17 ร้อยละ 90
1 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ 17 ร้อยละ 90
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน       การออกแบบตกแต่งภายใน  
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน       การออกแบบตกแต่งภายใน  
-
การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  
 
การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้  
 
จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน  
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา        การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ  
จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ      ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี