การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา

Television Commercial Design

1. เพื่อให้นักศึกษาซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยงกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน
4. เพื่อให้นักศึกษามีความสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
5. เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1. เพื่อผลิตภาพยนตร์โฆษณาบนโลกออนไลน์และออฟไลน์
2. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงและส่งเข้าประกวดในสถานการณ์โลกยุคใหม่
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการคิดวิเคราะห์สินค้าหรือบริการ การวางแผนระบบงานภาพยนตร์โฆษณา และไวรอลวิดีโอ ความคิดสร้างสรรค์โฆษณา การออกแบบจัดทำสตอรี่บอร์ดเสนองานโฆษณา เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา เทคนิคความรู้ทางด้านการถ่ายทำ การกำกับการแสดง การกำกับภาพยนตร์ การออกแบบทางภาพยนตร์ การออกแบบแสงเสียง การตัดต่อและทำเทคนิคพิเศษ เพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์และสามารถจูงใจผู้บริโภค
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
- ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     - สอดแทรกความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการออกภาพยนตร์โฆษณา
     - รู้จัดระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาในการออกภาพยนตร์โฆษณา
     - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการออกภาพยนตร์โฆษณาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
     - ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
     - ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
     - ประเมินจากผลงานปฏิบัติรายกลุ่ม
     - ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
- รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
     - ทำการค้นคว้าลักษณะงานออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
     - ทำการค้นคว้าเข้าในการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาตามมาตรฐาน หรือทำการส่งประกวดภาพยนตร์โฆษณา
     - ประเมินจากผลงานปฏิบัติรายบุคคล
     - ประเมินจากผลงานปฏิบัติกลุ่ม
     - ประเมินจากการสอบทฤษฎ๊
- สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน
- มีความสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนในการออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
- มีการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์โฆษณารูปแบบต่างๆ
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล
- ประเมินจากการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์โฆษณา
- ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
- มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ปฏิบัติงานกลุ่มการกำกับบุคลากรในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณา
- การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติกลุ่ม โดยการสังเกตุหรือรายงานผล
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำการปฏิบัติงานออกแบบภาพยนตร์โฆษณาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน
     - ประเมินจากผลงานกลุ่ม
     - ประเมินจากการนำเสนอ
      - มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
      - มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
      - ทำการปฏิบัติงานออกแบบภาพยนตร์โฆษณาจากลักษณะงานจำลอง
      - ทำการปฏิบัติงานออกแบบภาพยนตร์โฆษณาแบบสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวทางของตนเอง
     - ประเมินจากผลงานรายบุคคล
     - ประเมินจากผลงานปฏิบัติกลุ่ม
     - ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
     - ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAACD131 การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (ออนไลน์) 1(1),3(1) (4),4(1),5(2),6(2) (3) 1-15 5
2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง 1(1),3(1) (4),4(1),5(2),6(2) (3) 2-15 5
3 ผลงานรายบุคคล (วิเคราะห์สินค้าและผลิตภัณฑ์) 1(1),2(1) (4),3(1) (4),4(1),5(2),6(2) (3) 2-4 20
4 ผลงานกลุ่ม (การผลิตภาพยนตร์โฆษณา) 1(1),2(1) (4),3(1) (4),4(1),5(2),6(2) (3) 5-15 40
5 การนำเสนอ (ออนไลน์) 1(1),2(1) (4),3(1) (4),4(1),5(2),6(2) (3) 2-15 10
6 การสอบข้อเขียน (สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค) (ออนไลน์) 2(1) (4) 9,17 20
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.(2553).การคิดเชิงสร้างสรรค์.พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ: ซัคเซส  มีเดีย จำกัด. การ์ เรย์โนลด์ส .(2553). พรีเชนเทชั่นเซน กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ขวัญข้าว ๙๔ กัญจนิพัฐ  วงศ์สุเมธรต์.(2549). กระบวนการทำงานโฆษณา. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กัญญา  ศิริกุล.(2541).การบริหารกิจการโฆษณา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง           กัลยากร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์  สัมปัตตะวานิช.(2551). การโฆษณาเบื้องต้น. กรุงเทพ                 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มนต์ทิวา  มหาคุณ และนเรศ  มหาคุณ.(2551).สร้างสรรค์สร้างได้. กรุงเทพฯ:บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น เอ็ดเวิร์ด  เดอร์โบโน่ (2553).ทลายกรอบความคิด.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ