การจำลองแบบปัญหา

Simulation Modeling

ศึกษาและฝึกปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจำลองระบบงานดีสครีตอีเวนท์ การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลอง และการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองแบบปัญหาสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหา ระบบแถวคอย การผลิต การเดินทาง และการขนส่ง การสร้างระบบจำลองในงานอัตโนมัติและการออกแบบระบบจำลอง สำหรับการนำระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช้
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล