การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

เพื่อศึกษาความหมาย ความสำคัญและหลักการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ และใช้สื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร เพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร  แก้ไข
พื่อเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทนสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ การส่งเสริมการเกษตร และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในปัจจุบัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล