การวัดและเครื่องมือวัด

Measurement and Instruments

ให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า การ วัดการเคลื่อนที่ ความดันอุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การ ตอบสนองทางพลวัติของเครื่องมือวัดการต่ออุปกรณ์วัดกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง การน าสัญญาณไฟฟ้ามาแสดงผล และควบคุมการท างานของระบบ โดยควบคุ ม งานทางกลและไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น การควบคุ ม ด้ ว ยโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์ขั้นต้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะขั้นสูงเพื่อไปใช้ทำงานในด้านวิศวกรรมต่อไป
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า การ วัดการเคลื่อนที่ ความดันอุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การ ตอบสนองทางพลวัติของเครื่องมือวัดการต่ออุปกรณ์วัดกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อบันทึ ก ข้อมูลแบบต่อเนื่อง การน าสัญญาณไฟฟ้ามาแสดงผล และควบคุมการท างานของระบบ โดยควบคุ ม งานทางกลและไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น การควบคุ ม ด้ ว ยโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์ขั้นต้น
ทุกวัน09.00 – 16.30 น
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
 
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
2. ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏฺบัติ
สอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน ลงฝึกปฏิบัติ
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำแบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทำรายงานการฝึกปฏิบัติ
จากการทำแบบฝึกหัด และรายงานการฝึกปฏิบัติ
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่อฝึกปฏิบัติ และทำรายงานการฝึกปฏิบัติ
ประเมินจากคะแนนที่ได้
สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ในการฝึกปฎิบัติต้องให้นักศึกษาใฝึกการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
ประเมินจากคะแนนที่ได้
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการฝึกปฎิบัติต้องให้นักศึกษาใฝึกการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
ประเมินจากคะแนนที่ได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 2 3 4 1 3 5 4 5 1
1 ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1. การขานชื่อ ต้องเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนถึงจะได้สอบปลายภาค 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา
2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 9,17 40%
3 ปฎิบัติตามเนื้อกาวิชา ฝึกปฎิบัติ และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 2-8,10-17 60%
1. เอกสารประกอบการสอน 2. Morris, A.S, Measurement and Instrumentation Principle. 3 rd Edition. England. : Butterworth-Heinemann, 2001 3. Morris, A.S. and Langari,R., Measurement and Instrumentation, Theory and Appli- cation. 1 st Edition. U.S.A. : Elsevier Inc., 2012 4. Morris, A.S. and Langari,R., Measurement and Instrumentation, Theory and Appli- cation. 2 nd Edition. U.S.A. : Elsevier Inc., 2016