สัมมนาและศึกษาดูงานบรรจุภัณฑ์

Seminar and Academic Field Trips

1. มีทักษะเกี่ยวกับการหาหัวข้อที่สนใจและสาธิตการจัดประชุมหรือสัมมนาทางด้านบรรจุภัณฑ์
2. มีทักษะและเคารพกติการในการเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการทางด้านบรรจุภัณฑ์
3. มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา/จัดประชุมสัมมนา/เยี่ยมชมดูงาน และเผยแพร่ให้กับรุ่นน้องในหลักสูตร
-
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด การเข้าร่วมประชุม การเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการ การค้นคว้าหัวข้อที่สนใจอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บ เรียบเรียง วิเคราะห์ สรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
สอดแทรกกิจกรรมในระหว่างการสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับนักศึกษา สอดแทรกความรู้ทางด้านจรรยาบรรณด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาในรายวิชา สอนให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
                1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
                2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. รอบรู้ศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
            2. มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
            3. มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการทางด้านบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาจากหัวข้อสถานการจริงให้กับนักศึกษา
ประเมินผลจากการมอบหมายงาน
สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา/จัดประชุมสัมมนา/เยี่ยมชมดูงาน และเผยแพร่ให้กับรุ่นน้องในหลักสูตร
            1. การปฏิบัติงานตามสภาพจริงและการนำเสนอ
            1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
            2. มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
            3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
สอดแทรกเคารพกติการในการเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการทางด้านบรรจุภัณฑ์ ฝึกให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกการประสานกับบุคคลภายนอก
            1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ

นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้จำลองสถานการณ์จริง และ

เรียนรู้การแก้ไขปัญหา

นักศึกษาฝึกจัดทำข้อมูลเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับรุ่นน้องในหลักสูตร
1. การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์จริง
            1. สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
1. ฝึกหาหัวข้อที่สนใจและสาธิตการจัดประชุมหรือสัมมนาทางด้านบรรจุภัณฑ์
2. การเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการทางด้านบรรจุภัณฑ์
3. ฝึกเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา/จัดประชุมสัมมนา/เยี่ยมชมดูงาน และเผยแพร่ให้กับรุ่นน้องในหลักสูตร
            1. ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 3. มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 1. รอบรู้ศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3. มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 1. สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 1. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 1. สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทาง ศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
1 BAAPD117 สัมมนาและศึกษาดูงานบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม 1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 ความรู้ ประเมินผลจากการมอบหมายงาน 9 และ 18 15%
3 ทักษะทางปัญญา 1. การปฏิบัติงานตามสภาพจริงและการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดประชุม/อบรม/สัมมนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้จำลองสถานการณ์จริง และ เรียนรู้การแก้ไขปัญหา 2. นักศึกษาฝึกจัดทำข้อมูลเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับรุ่นน้องในหลักสูตร ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 ทักษะพิสัย 1. ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 50%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ