เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1

Construction Technology 1

1.  เข้าใจวิธีการก่อสร้างอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้น
2.  เข้าใจคุณสมบัติ  ของวัสดุก่อสร้าง  สำหรับอาคารบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น
3.  นำคุณสมบัติของวัสดุและการก่อสร้างมาใช้ในการเขียนแบบอาคารได้
4.  มีทักษะในการเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
5.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในวิธีการก่อสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างของอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้นสามารถเขียนแบบก่อสร้าง  อาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ องค์ประกอบและรายละเอียดอาคารที่พักอาศัย อาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้วัสดุและวิธีก่อสร้าง
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม      
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

2. ปฏิบัติการเขียนแบบ
3. กำหนดให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.1 การบรรยายประกอบสื่อผสม
2.2.2 การถาม ตอบในชั้นเรียน
2.2.3 กำหนดให้นักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
2.3.1    สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน
2.3.3   ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบ
3.2.2 มีการนำหลักการในการก่อสร้างอาคารไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้นมาใช้ในงานเขียนแบบอย่างเหมาะสม
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานเขียนแบบ
3.3.2   สังเกตพฤติกรรมในการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงาน
4.1.4   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
5.1.1    สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
-
-
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1 BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - การประเมินจากการทำงานในชั้นเรียนของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 50%
2 ความรู้ - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 ทักษะทางปัญญา - การทำรายงานและงานที่กำหนดให้นอกเวลาเรียน 10%
4 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ - มีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ในวิชาชีพช่วยเหลือผู้อื่นและ งานสาธารณะประโยชน์ - การตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 5% 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
เอกสารประกอบการสอนวิชา Construction Technology 1
 
จรัญพัฒน์ภูวนันท์.อาคารสูง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 
_______________.  การก่อสร้างด้วยเหล็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2543.
 
เฉลิม   สุจริต.  วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
 
ชิง,  ฟรานซิส ดี.เค., ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ  แปลจาก Building  Construction  Illustratedโดย ทัต  สัจจะวที. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
 
มาลินี  ศรีสุวรรณ,ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
 
สิทธิโชค  สุนทรโอภาส, เทคโนโลยีอาคาร.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2543.
 
สุภาวดี  รัตนมาศ.  หลังคาในงานสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2543.
 
Architecture Gallery, Sketch up.  (Online).  Available: http://www.sketchup.com/product
/gallery.php?gid=89#top (Access date: 13 April 2003).
 
Angus,MacDonald, J.  “Long-span Structures,”  Architecture week.  (Online).  Available: http://www.architectureweek.com/2003/0326/building_1-2.html (Access date: 26 March 2003).
 
Arcila,Martha,T.  Bridges.Spain : Atrium International, 2002.
 
Bagenal,Philip.andMeades,Jonathan.  Great Buildings.UK : Salamander Books, 1990.
 
Gossel,Peter.andLeuthauser,Gabriele.  Architure in the Twentieth Century.Germany :BenediktTaschen, 1991.
 
Salvadori,Mario.andHeller,Robert.  Structure in Architecture.  New Jersey : Prentice-Hall,  1963.
เอกสารประกอบการสอนวิชา Construction Technology 1
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่สาขาฯ ได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์