โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

Software Package for Accounting

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทที่เป็นประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชีโดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้ 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำกรณีศึกษาจากรายการค้าของธุรกิจประเภทต่างๆ มาบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้ รวมถึงสามารถจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินจากกณีศึกษาต่างๆ ได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้   
1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจได้
2.1 . เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.2 . เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติลักษณะโดยทั่วไปและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ที่เป็น  ประโยชน์สำหรับงานทางด้านบัญชี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี กรณีตัวอย่างการบันทึกรายการค้าของกลุ่มประเภทธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น หลักการพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและศึกษาตัวอย่างจากธุรกิจ  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
1.1.1. มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.1.2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
1.1.3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4. มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
สังเกตการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และของชั้นเรียน  เช่น การแต่งกาย การลาเรียน มารยาทในการติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  การทุจริตในการทำงานเดี่ยว การจัดทำรายงาน และการสอบ  รวมถึงการตรงต่อเวลาทั้งในการมาเรียนและส่งงาน
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี - แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชี โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช่น MS Office เป็นต้น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เช่น Express for Windows
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การบันทึกโดยใช้ Laser Disc เป็นต้น
2.1.3.มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ - สามารถเข้าใจ และดำเนินการตามกระบวนการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงการจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกได้
2.2.1. บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน 2.2.2. กรณีศึกษา 2.2.3. รายงานกลุ่ม 2.2.4. ให้นักศึกษาส่งงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ การส่งงานโดยใช้ cloud   Computing
2.3.1. ตรวจสอบไฟล์งานที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป และงานที่ได้มอบหมาย
2.3.2. ทดสอบปฏิบัติ (LABTEST)
2.3.3. ประเมินจากรายงานธุรกิจจำลองที่มอบหมายเป็นงานกลุ่ม
2.3.4. ประเมินจากรายงานและการนำเสนอธุรกิจจำลองที่มอบหมายเป็นงานกลุ่ม
3.1.1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3.2.1. ให้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดทำรายงานให้มีความสอดคล้องกัน และมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3.2.2. ให้จัดทำกรณีศึกษาแบบเดี่ยว และกลุ่ม และให้ทดลองแก้ไขปัญหาที่พบในการทำงาน
3.3.1. ประเมินผลการจัดทำรายงาน
3.3.2. ประเมินจากการแก้ไขปัญหาที่พบและสามารถจัดส่งงานตามที่กำหนดได้
4.1.1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1. มอบหมายงานและกรณีศึกษา และกำหนดวัน เวลา วิธี การส่งงานให้ชัดเจน
4.2.2. มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาทำทำร่วมกันในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน เช่น การสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.1. ประเมินจากการส่งงาน
4.3.2. ประเมินจากการให้สมาชิกในกลุ่มทำการประเมินกันเอง และการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นรายกลุ่ม
5.1.1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ  การนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
5.2.1. ให้จัดทำรายงานกลุ่มโดยสร้างธุรกิจจำลอง และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
5.2.2. นำเสนอบทสรุป บทวิเคราะห์จากรายงานทางการเงินของแต่ละกลุ่มและมานำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้สื่อ สารสนเทศที่เหมาะสม
5.3.1. ประเมินจากการใช้การจัดทำรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.2. ประเมินจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน และการถ่ายทอดความรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC144 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 การทดสอบการใช้งาน ทฤษฎีและปฏิบัติ โปรแกรม Microsoft office Word and Excel กิจกรรมเสริมหลักสูตรการแข่งขันการดำเนินธุรกิจ 3 12 20
2 2,3,4 ทดสอบกลางภาคเรียน ทดสอบปลายภาคเรียน 9 18 60
3 1,2,3,4,5 งานที่มอบหมายในระหว่างเรียน งานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 10
4 ทุกสัปดาห์ การเข้าชั้นเรียน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียน, การแต่งการ และพฤติกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทุกสัปดาห์ 10
1.1 ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15) 1.2 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express for Windows (Demo)
บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด.คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป Express For Windows.กรุงเทพฯ. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK    https://peakaccount.com/blog
Web ไทย
1. สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th
2. กรมสรรพากร www.rd.go.th
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
5. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th
Web ต่างประเทศ
1. International Accounting Standards Board www.iasb.org
2. The International Federation Of Accountants www.ifac.org
3. U.S. Securities Exchange Commission www.sec.gov
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน       1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา       1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดหรือกลุ่มไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา     2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้         3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน       3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้           4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร         4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้       5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4       5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ