การวางแผนภาษีอากร

Tax Planning

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการวางแผนภาษีอากร ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีกับการหนีภาษี การหลบหลีกภาษี ศึกษาวิธีการประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่ขัดต่อจริยธรรม และมีควมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  ภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนภาษีอากร ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีกับการหนีภาษี การหลบหลีกภาษี ศึกษาวิธีการประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่ขัดต่อจริยธรรม และมีควมรับผิดชอบต่อสังคม
ศึกษาหลักการวางแผนภาษีอากร ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีกับการหนีภาษี การหลบหลีกภาษี ศึกษาวิธีการประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่ขัดต่อจริยธรรม และมีควมรับผิดชอบต่อสังคม
อาจารย์ผู้สอนกำหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและแบบฝึกหัดเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
- บรรยายโดยใช้กรณีศึกษาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับความสำคัญของคุณค่าแห่งวิชาชีพ โทษของการหนีภาษี การหลบหลีกภาษี  -ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบของการขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการศึกษาค้นคว้าและยกตัวอย่างในการอภิปราย
- ความมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน  -  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ใช้เป็นตัวอย่างในการอภิปรายและใช้เป็นแบบทดสอบ
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนภาษีอากร ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีกับการหนีภาษี การหลบหลีกภาษี ศึกษาวิธีการประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกรอบของกฎหมายได้แก่  ภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.2.1   อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่างกรณีศึกษา มอบหมายแบบฝึกหัด 2.2.2   ใช้วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยโดยให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
2.2.3  การเรียนรู้จากเอกสารจริง โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษากรณีศึกษาตามประเภทภาษีต่างๆ
 -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน  -  ประเมินจากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย -  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
ความสามารถในการวิเคราะห์หลักการวางแผนภาษีอากร ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีกับการหนีภาษี การหลบหลีกภาษี ศึกษาวิธีการประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่ขัดต่อจริยธรรม และมีควมรับผิดชอบต่อสังคม
-  มอบหมายแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน -  อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา
-  รายงานจากการนำเสนอแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา  -  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน -  ผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- เสริมสร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน -  เสริมสร้างทักษะในการติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย -  เสริมสร้างความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - เสริมสร้างความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
จัดกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน และมอบหมายงานในแต่ละบทเรียน
-  ประเมินจากการส่งงานตามกำหนด -  ประเมินจากการรายงานผลความก้าวหน้างานที่มอบหมายเป็นระยะ -  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม
-  สามารถคำนวณภาษีที่ต้องชำระต่อสำนักงานสรรพากรในกรณีต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ  -  สามารถคำนวณภาษีกรณีต่าง ๆ ในโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางสรรพากรกำหนดได้อย่างถูกต้อง
-  จัดให้ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อยรายบุคคล  -  มอบหมายกรณีศึกษารายกลุ่ม
  -  ประเมินจากผลการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย  -  ประเมินผลจากการวิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล