หลักการของระบบสื่อสารสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Principle of Communication for Electronic Engineering

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เข้าใจพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร
2. เข้าใจสเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์
3. เข้าใจการมอดูเลทและดีมอดูเลทสัญญาณแบบ AM, และแบบ FM
4. เข้าใจสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร
5. เข้าใจทฤษฏีการสุ่มตัวอย่าง การจัดระดับ (Quantization)
6. เข้าใจการมอดูเลทสัญญาณแบบพัลซ์ PCM และ DM
7. เข้าใจเทคนิคการมัลติเพล็กซ์และการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณ
8. เข้าใจการสื่อสารแบบดิจิทัล
9. เข้าใจพื้นฐานโครงข่ายระบบแลนด์และอีเทอร์เน็ต
10. เข้าใจสายส่งสัญญาณ สายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น
11. เข้าใจเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
12. เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ
13. เข้าใจการสื่อสารผ่านดาวเทียม
14. เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง เทคโนลีของโทรศัพท์มือถือ
15. เข้าใจเทคโนโลยีแบบไร้สาย
2. วัตถุประสงค์
           เพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร สเคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยอร์ และการแปลงฟูริเยอร์  การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบ AM, และแบบ FM  สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร  ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การจัดระดับ (Quantization)  การมอดูเลตแบบพัลส์ PCM และ DM    เทคนิคการมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์  การสื่อสารแบบดิจิทัล พื้นฐานโครงข่ายระบบแลนด์และอีเทอร์เน็ต สายส่งสัญญาณสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง เทคโนลีของโทรศัพท์มื่อถือ และเทคโนโลยีแบบไร้สาย
              To studied about introduction of electronics communication, electronic fundamentals for communications, spectrum of signal and applications of Fourier series and transform, analog modulation, AM and FM, noise in communication system, Sampling theory and quantization, pulse analog modulation, PCM and DM, noise in communication system, Sampling theory and quantization , pulse analog modulation, PCM, DM, multiplexing techniques, digital communication techniques, fundamentals of networking, Local area networks, and Ethernet, Transmission lines, Antenna and wave propagation, Internet technologies, Microwave communication, Satellite communication, optical communication, Cell phone technologies, and wireless  technologies
เพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร สเปตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยอร์ และการแปลงฟูริเยอร์  การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบ AM, และแบบ FM  สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร  ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การจัดระดับ (Quantization)  การมอดูเลตแบบพัลส์ PCM และ DM    เทคนิคการมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์  การสื่อสารแบบดิจิทัล พื้นฐานโครงข่ายระบบแลนด์และอีเทอร์เน็ต สายส่งสัญญาณสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง เทคโนลีของโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีแบบไร้สาย
  Introduction to electronics communication, electronic fundamentals for communications, spectrum of signal and applications of Fourier series and transform, analog modulation, AM and FM, noise in communication system, Sampling theory and quantization, pulse analog modulation, PCM and DM, noise in communication system, Sampling theory and quantization , pulse analog modulation, PCM, DM, multiplexing techniques, digital communication techniques, fundamentals of networking, Local area networks, and Ethernet, Transmittion lines, Antenna and wave propagation, Internet technologies, Microwave communication, Satellite communication, optical communication, Cell phone technologies, and wireless  technologies
1
1. คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
วิธีการสอน 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่นการตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ
1.2.2 ใช้ระบบการสอนแบบการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสตั้งคำถาม ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่น เรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฯลฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆทางด้าน
จริยธรรม
1.3.2 ประเมินการมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การจัดส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. ความรู้ 2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
 เพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร สเปตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูริเยอร์ และการแปลงฟูริเยอร์  การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบ AM, และแบบ FM  สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร  ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การจัดระดับ (Quantization)  การมอดูเลตแบบพัลส์ PCM และ DM    เทคนิคการมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์  การสื่อสารแบบดิจิทัล พื้นฐานโครงข่ายระบบแลนด์และอีเทอร์เน็ต สายส่งสัญญาณสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง เทคโนลีของโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีแบบไร้สาย
 
          Introduction to electronics communication, electronic fundamentals for communications, spectrum of signal and applications of Fourier series and transform, analog modulation, AM and FM, noise in communication system, Sampling theory and quantization, pulse analog modulation, PCM and DM, noise in communication system, Sampling theory and quantization , pulse analog modulation, PCM, DM, multiplexing techniques, digital communication techniques, fundamentals of networking, Local area networks, and Ethernet, transmission lines, Antenna and wave propagation, Internet technologies, Microwave communication, Satellite communication, optical communication, Cell phone technologies, and wireless  technologies
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทารายงานและการนาเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   การสอบกลางภาค
2.3.2   การสอบปลายภาค
2.3.3   การทำรายงานกลุ่ม
2.3.4   การมีส่วนร่วมในการเรียน และการตรงต่อเวลา
3. ทักษะทางปัญญา      3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  สถานการณ์จำลองในการประยุกต์ใช้การวัดและเครื่องมือทางไฟฟ้า
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้การวัดและเครื่องมือทางไฟฟ้า
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
       4.2.1   จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน
       4.2.2   มอบหมายรายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มรายงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
       4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะด้านการคำนวณตามที่ปรากฏในบทเรียนต่างๆ
5.1.2  ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   ทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆของการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.4   ทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
5.2 วิธีการสอน
5.2.1   บรรยายโดยอาศัยเอกสารประกอบการสอน/เอกสารนำเสนอในการสอน และยกตัวอย่างโจทย์รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา
5.2.2    กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอรายงาน
5.2.3   แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
5.2.4   การมอบหมายรายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Power point ฯลฯ
 
 
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1   ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
5.3.2   ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.4   ประเมินทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจากเนื้อหาของเอกสารรายงาน
5.3.5   ประเมินทักษะด้านการคำนวณและแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นด้วยการสอบกลางภาคและปลายภาค
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรีบผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2. 3 4 5 1 2. 3 4 5 1 2. 3 4 5 1 2. 3 4 5 1 2. 3 4 5 1 2.
1 ENGEL137 หลักการของระบบสื่อสารสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-7 1-16 สัปดาห์ที่ 9-16 สอบกลางภาค งานพิเศษ สอบปลายภาค 8 13 17 25% 30% 25%
2 สัปดาห์ที่ 1-17 การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย การส่งงาน ตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 สัปดาห์ที่ 1-17 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
- John Pearson,(1991) Basic Communication Theory l, Prentice Hall International. London
- Louis E. Frenzel Jr, Principles of Electronic Communication Systems, 4th Edition, MC Grall Hill: New-York, 2016
 
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ